gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надззорног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Надзорном одобру Туристичке организације општине Алибунар:

  1. Милкица Бојанић са функције председника,
  2. Маринела Милосављевић са функције члана,
  3. Сузана Рајичић са функције члана.

II

У Надзорни одбор Туристичке организације општине Алиубнар именују се:

  1. Слађана Вукајловић  на функцију председника,
  2. Славица Радуновић на функцију  члана,
  3. Милан Орлић на функцију  члана.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-78/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81