gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

I

            Разрешавају се функције у Надзорном одбору Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар:

  1. Ивица Росић са функције председника Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именованог као представника оснивача,
  2. Саша Цветковић са функције члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именованог као представника оснивача,
  3. Оливера Клајић са функције члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''' Алибунар, из реда представника запослених.

II

            У Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар именују се:

  1. Дејан Старчевић на функцију председника Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''' Алибунар, из реда       представника оснивача,
  2. Владимир Петровић на функцију члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''' Алибунар, из реда представника оснивача,
  3. Оливера Клајић на функцију члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''' Алибунар, из реда представника запослених.

III

            Мандат новоименованог председника и чланова Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора Јавног аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-20/2018-04

У Алибунару, дана 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81