gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Власто Марић функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар.
  2. Функција вршиоца дужности директора лица из тачке 1. овог Решења престаје даном разрешења, односно од 31. јула 2018. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине  Алибунар''.

Број: 023-18/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                              Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81