gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Банатски Карловац, на 24. седници од 31. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

  1. Даје се сагласност на Прву измени у допуну Финансијског плана за 2018. годинуМесне заједице Банатски Карловац, који је донео Савет Месне заједнице Банатски Карловац.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 400-75/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81