gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Измену програма пословања – Ребаланс финансијског плана Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године, доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

 ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

ЗА 2018. ГОДИНУ

  1. Даје се сагласност на Измену Програма пословања - Ребаланс финансијског плана Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину које је започело статусну промену припајања, број 385/2018 од . године, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 400-73/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81