gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, на 24. седници од 31. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2018. ГОДИНУ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

  1. Даје се сагласност на Прву измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, који је донео директорЕкономско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 400-72/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81