gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о обезбеђивању средстава за вршење оснивачких права у Дому здравља ''Алибунар'' Алибунар за регулисање обавеза на основу извршне судске одлуке

На основу члана 13а. Закона о о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА

У ДОМУ ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ИЗВРШНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ

Члан 1.

Општина Алибунар прихвата обавезу обезбеђивања средстава за вршење оснивачких права у Дому здравља ''Алибунар'' Алибунар за регулисање обавезе на основу извршне судске одлуке – Судског поравнања број П.211/2018 од 17. маја 2018. године, закљученог пред Привредним судом у Панчеву између Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, у својству дужника, и ''PHOENIX PHARMA'' ДОО Београд, у својству повериоца.

Члан 2.

Реализација ове Одлуке вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар.

Члан 3.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Алибунар, Одељење за финансије и Одељење за привреду, јавне службе и развој.

Обавезује се Дом здравља ''Алибунар'' Алибунар да изврши писмено правдање средстава у року од осам дана од дана извршеног трансфера од стране Општине Алибунар.

Општина Алибунар неће вршити трансфер Дому здравља ''Алибунар'' Алибунар по овом основу уколико не постоји редовно правдање средстава.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-76/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81