gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон) члана 46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу, постављање, пролаза и прилаза, за редовно одржавање нисконапонских и оптичких каблова за изградњу метеоролошких анемометријских стубова, подносиоцу захтева ''Electrawinds-S'' д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића бр. 6, и то на следећој парцели:

КО Алибунар

Лист непокретности број 6075 КО Алибунар

  1. број катастарске парцеле 6839, потес или улица Скиње Врати, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 7323.
  1. Заузеће на катастарској парцели наведеној у члану 1. ове Одлуке износи у дужини од 180 m.
  2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен Уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног добра.
  3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке инвеститор ће платити накнаду, која ће бити одређена Уговором.
  4. За закључење Уговора у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине Алибунар.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

           

О б р а з л о ж е њ е

''Electrawinds-S'' д.о.о. Београд, у својству инвеститора, обратио се захтевом за успостављање права стварне службености и закључење Уговора, ради изградње и постављања нисконапонских и оптичких каблова за изградњу метеоролошких анемометријских стубова на парцели 6839 КО Алибунар.

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/14 и 145/2014), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.

Ради изградње објекта сопствене потрошње и повезивања на дистрибутивни систем, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке, као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.

Број: 463-17/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81