gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм за унапређење услова живота локалне заједница а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број 101/2015), члана 15. тачка 10. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године доноси следећи

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџета за активности које се током 2018. године планирају у области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота.

Члан 2.

За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2018. години, у износу од 9.000.000,00 динара.

Средства из претходног става овог члана користиће се за:

  1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, у укупном износу од 5.600.000,00 динара:

-        Извођење радова на постојећем објекту котларнице у комплексу Основне школе ''1.мај'' у насељу Владимировац, улица Цара Лазара бр. 47, и прикључење издвојеног објекта Предшколске установе ''Полетарац'' у насељу Владимировац, улица Цара Лазара бр. 45, у износу од 3.600.000,00 динара и

-        Набавка школског намештаја и текуће поправке подова за потребе средње Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' у Алибунару у износу од 2.000.000,00 динара.

  1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 2.100.000,00 динара:

-        Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар- блок 2 – фаза I А, парна страна улице В. Караџића, у дужини од 800 метара.

  1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 1.300.000,00 динара:

-        Изградња дечјег игралишта у парку насеља Банатски Карловац у износу од 1.300.000,00 динара.

Члан 3.

           Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировинаи геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2018. години.

Члан 4.

           Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине одређује приоритетне активности.

Члан 5.

           Одобрење за финансирање пројекта издаје председник општине.

Члан 6.

           На овај Програм, након доношења од стране Скупштине општине Алибунар, потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Члан 7.

           Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 015-2/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81