gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о утврђивању радноправног статуса председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 25. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године доноси

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у Општини Алибунар.

Члан 2.

Лицу из члана 1. ове Одлуке припада право на накнаду за рад председника Скупштине општине Алибунар од дана ступања на функцију председника Скупштине општине Алибунар.

Члан 3.

Акт о утврђивању висине накнаде за рад председника Скупштине општине Алибунар утврдиће посебним актом Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

      

Број: 112-26/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81