gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Алибунар на лични захтев (Зорана Братић)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 37. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Албиунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, а на захтев Братић Зоране, на 24. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној 31. јула 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА

ОПШТИНСКОГ ВЕЋАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

  1. ЗОРАНИ БРАТИЋ престаје функције члана Општинског већа општине Алибунар, на лични захтев.
  2. Мандат члана Општинског већа општине Алибунар престаје доношењем овог Решења, односно од 31. јула 2018. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 37. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Албиунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 66. Статута општине Алибунар прописано је заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

Одредбама члана 37. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да члану Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем, те да члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине у писменом облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану Општинског већа престала функција.

Председник општине Душан Дакић обавестио је Скупштину општине Алибунар да је Зорана Братић поднела писмену оставку на функцију члана Општинксог већа општине Алибунар. Оставка је пондета председнику општине као председавајућем Општинског већа чији је већница била члан.

Скупштина општине Алибунар је, поступајући по одредбама члана 37. Пословника Скупштине општине Алибунар, констатовала престанак функције члана Општинског већа Зоране Братић, чиме је њен мандат престао.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.

Број: 013-37/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81