gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Алибунар Видеканић Милану

На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 1, 6. и 7. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 40. став 1. тачка 33. и члана 17. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Верификационог одбора, на 24. седници Скупштине општине Алибунар од 31. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ВИДЕКАНИЋ МИЛАНУ

I

Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар ВИДЕКАНИЋ МИЛАНУ, рођеном 1962. године, економском техничару из Алибунара, изабраном са изборне листе ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'', изабраној на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 24. априла 2016. године.

II

Мандат одборнику из тачке I овог Решења почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 31. јула 2018. године.

III

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да, када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника. Ставом 6. истог члана прописано је да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

Чланом 56. став 5. истог Закона прописано је да о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скуштина одлучује јавним гласањем. У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима је мандат додељен у складу са чланом 43. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да, када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима је мандат додељен у складу са чланом 48. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.

На седници Скупштине општине Алибунар од 31. јула 2018. године, прочитан је извештај Верификационог одбора, који је Скупштини општине предложио да се донесе решење о потврђивању мандата за одборника Видеканић Милана, сходно члану 48. Закона о локалним изборима.

Скупштина општине Алибунар је на основу извештаја Верификационог одбора, јавним гласањем одлучила да потврди одборнички мандат Видеканић Милану.

Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може да се изјави жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибунар прописана је надлежност Скупштине општине Алибунар за доношење аката, а чланом 117. Статута прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Поука о правном средству:

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења Скупштине општине Алибунар.

Број: 013-36/2018-04

У Алибунару, 31. јула 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81