gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 28. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), решавајући по захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, дана 25.07.2018. године, председник Општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ УМРЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Сагласно захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, утврђује се право за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар, доктору медицине: др Саманта Береш.

Члан 2.

Доктор медицине наведен у члану 1. овог Решења има права и обавезе и вршиће послове у складу са Законом о здравственој заштити и другим законима, прописима и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Члан 3.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 50-7/2018-04

Алибунар, 25. јула 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Дакић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81