gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Алибунар

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије, који је предложила Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Мандатно-имунитетској комисији Скупштине општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Синиша Гавранчић – председник;
 2. Весна Пурић – заменик председника;
 3. Милојка Голубовић – члан;
 4. Славиша Белча – члан;
 5. Живан Ристин – члан.

II

У Мандатно-имунитетску комисију Скупштине општине Алибунар бирају се:

 1. Неђељко Коњокрад – председник;
 2. Петар Мохан – заменик председника;
 3. Живан Ристин – члан;
 4. Зузана Ђукић – члан;
 5. Сергије Симоновић – члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) прописано је да председника, заменика председника и чланове сталних радних тела бира Скупштина општине, на предлог одборничких група.

Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар предложила је да се разреше дужности у Мандатно-имунитетској комисији Скупштине општине Алибунар: Синиша Гавранчић (председник), Весна Пурић (заменик председника) и Милојка Голубовић, Славиша Белча и Живан Ристин (чланови), и да се у Мандатно-имунитетску комисију изаберу одборници Скупштине:

-        Неђељко Коњокрад за председника;

-        Петар Мохан за заменика председника;

-        Живан Ристин, Зузана Ђукић и Серггије Симоновић за чланове Комисије.

Сходно наведеном, Скупштина општине Алибунар је на 23. седници Скупштине општине Алибунар, поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, одлучила као у диспозитиву овог решења.

Број: 020-69/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81