gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1, члана 48 и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ГАВРАНЧИЋ СИНИША из Алибунара, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'', разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
  2. Мандат разрешеног председника Скупштине општине Алибунар престаје даном доношења решења о разрешењу, односно 13. јула 2018. године.
  3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран. Истим чланом прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 48. став 1. тачка 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран оставком.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар поднет је, сагласно чклану 38. став 4. у вези са ставом 3,  писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар, што од укупног броја од 23 одборника чини 2/3 одборника,  да се Синиша Гавранчић, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ''разреши функције председника Скупштине општине Алибунар.

У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника Скупштине општине Алибунар.

            Разрешење председника Скупштине општине извршено је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Седницом је председавао заменик председника Скупштине општине Алибунар Аурел Мургу, јер је Синиша Гавранчић изјавио да не жели да председава седницом и напустио место председавајућег. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Аурел Мургу – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем седници Скупштине записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за разрешење председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића, што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за разрешење Гавранчић Синише са функције председника Скупштине општине Алибунар гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.

            На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар констатовала је да је Синиша Гавранчић разрешен функције председника Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-8/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗАМЕНИК

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Аурел Мургу, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81