gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018. годину

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумач.), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр.16/2016 и 8/2017)  и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси следећу

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018.г. (у даљем тексту: Стручна комисија) и у складу са Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2018. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 1.674.000,00 динара за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за реализацију пројекта ''Брига о заштити животне средине локалне самоуправе Алибунар – за здравији и безбеднији живот грађана'', подносиоца пројекта ''Дневник - Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 448.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара;
 2. за реализацију пројекта ''Урадимо данас за боље сутра'', подносиоца пројекта Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' из Беле Цркве, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 750.020,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 97.000,00 динара;
 3. за реализацију пројекта ''Развој и унапређење јавног информисања – интернет магазин'', подносиоца пројекта Удружење грађана ''У мрежи'' из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 388.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара;
 4. за реализацију пројекта ''Информисање грађана Општине Алибунар и суседних општина о догађајима који су од интереса општине Алибунар и значајни за све грађане на територији општине Алибунар а и шире, уз серијал радио емисије Актуелности'', подносиоца пројекта Радио ''ФАР'' Алибунар, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 335.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 335.000,00 динара;
 5. за реализацију пројекта ''Питајте Данас.рс, а ми ћемо питати надлежне у Општини Алибунар'', подносиоца пројекта ''Дан Граф Портал'' д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 968.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 400.000,00 динара;
 6. за реализацију пројекта ''Туризам као највећи потенцијал Алибунара'', подносиоца пројекта ''Дан Граф'' д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.306.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 642.000,00 динара.

II

Општинско веће прихвата закључак Стручне комисије да се не подрже пријаве следећих подносилаца:

 1. ''MEDIA ADVERTISING'' д.о.о. из Београда;
 2. ''Старт пресс'' д.о.о. из Панчева;
 3. ''Новости дана РС'' д.о.о. из Ниша;
 4. РТВ ''Панчево'' из Панчева;
 5. Телевизије ''Радио ЛАВ'' из Вршца;
 6. ''Вршалица'' д.о.о. из Вршца;
 7. ''Панонија медија'' д.о.о. из Новог Сада;
 8. ''Проглас Public relations'' д.о.о. из Београда;
 9. Синдикат новинара Србије из Београда;
 10. Предраг Филипов ПР Филмска и ТВ продукција ''FILMIN 3'' из Панчева;
 11. ''News media team''из Београда.

III

Општинско веће констатује да пријава Телевизије ''Банат'' из Вршца није разматрана од стране Стручне комисије због тога што је некомплетна.

IV

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

V

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017).

VI

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

VII

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 56. седници одржаној дана 07.05.2018. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2018. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс. Према тексту Јавног конкурса, рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник''. Јавни конкурс објављен је дана 10.05.2018. године у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, тако да рок за подношење пријава траје од 11. маја 2018. године до 30. маја 2018. године.

Према тексту Јавног конкурса, средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину у износу од 7.000.000,00 динара.Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000,00 динара.

Што се тиче обавезне документације коју је потребно доставити, Јавним конкурсом утврђено је следеће:''Учесник Јавног конкурса је обавезан да достави:

 1. попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Алибунар :

-        Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

-        Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:

-   Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

-   Решење о регистрацији из регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

-   Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

-   Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

-   Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

-   Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

-   Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)''.

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао Стручну службу за проверу документације поднете по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2018. години (у даљем тексту: Стручна служба), решење бр. 020-50/2018-04 од 11.06.2018.г. Задатак Стручне службе је да изврши проверу документације поднете по Јавном конкурсу. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова. Стручна служба је утврдила да је једино пријава коју је дана 21.05.2018. године поднела Телевизија ''Банат'' из Вршца некомплетна, јер су приложени само Образац 1 – пријава и Образац 2 – табела, због чега Стручна комисија ову пријаву није разматрала. 

Стручна комисија прегледала је и разматрала конкурсне пријаве на својој седници, одржаној дана 26.06.2018.г. Након разматрања конкурсних пријава, Стручна комисија је утврдила следеће:

''У складу са текстом конкурса биће подржани пројекти намењени остваривању јавног интереса грађана Општине Алибунар, у области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Општине Алибунар, заштити људских права и демократије, слободном развоју личности, заштите деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, информисању на језицима националних мањина и подстичу стваралаштво и неговање сопствене културе и идентитета, пројекте намењене информисању особа са инвалидитетом. Посебно је битно да су пројекти од посебног значаја за информисање становништва са територије Општине Алибунар.

Комисија констатује да су благовремено пристигле пријаве следећих подносилаца:

 1. ТВ ''Банат'' Вршац;
 2. ''Дневник – Пољопривредник'' а.д. Нови Сад;
 3. ''MEDIA ADVERTISING'' д.о.о. Београд;
 4. Удружење грађана ''У мрежи'' Београд;
 5. ''Старт пресс'' д.о.о. Панчево;
 6. Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' Бела Црква;
 7. ''Дан Граф Портал'' д.о.о. Београд;
 8. Радио ''ФАР'' Алибунар;
 9. ''Новости дана РС'' д.о.о. Ниш;
 10. РТВ ''Панчево'' Панчево;
 11. Телевизија ''Радио ЛАВ'' Вршац;
 12. ''Вршалица'' д.о.о. Вршац;
 13. ''Панонија медија'' д.о.о. Нови Сад;
 14. ''Проглас Public relations'' д.о.о. Београд;
 15. Синдикат новинара Србије из Београда;
 16. Предраг Филипов ПР Филмска и ТВ продукција ''FILMIN 3'' из Панчева;
 17. ''News media team''Београд;
 18. ''Дан Граф'' д.о.о. Београд.

Све пријаве су пристигле у року и са комплетном пратећом документацијом, осим пријаве ТВ ''Банат'' Вршац, која је благовремана, али је документација непотпуна.

Чланови Стручне комисије су затим приступили прегледању и разматрању конкурсних пријава, које одговарају условима конкурса. Комисија је прегледала буџете пројеката и оценила њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског садржаја и одрживост пројекта, утврђујући укупан износ који може да се одобри по пројекту и нами средстава на основу поднетих предлога буџета пројекта.

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се подрже следећи пројекти:

 1. ''Дневник – Пољопривредник'' а.д. Нови Сад конкурисали су предлогом пројекта ''Брига о заштити животне средине локалне самоуправе Алибунар – за здравији и безбеднији живот грађана''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Тема је важна и од јавног је интереса, па је Стручна комисија предложила да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 100.000,00 динара.
 2. Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' Бела Црква конкурисало је предлогом пројекта''Урадимо данас за боље сутра''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људксих права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је пројекат од важности за грађане општине Алибунар и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 97.000,00 динара на име персоналних трошкова.
 3. Удружење грађана ''У мрежи'' Београд конкурисало је предлогом пројекта ''Развој и унапређење јавног информисања – интернет магазин''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат поседује детаљно описану усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Стручна комисија сматра да је пројекат од важности за грађане општине Алибунар и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 100.000,00 динара.
 4. Радио ''ФАР'' Алибунар конкурисао је предлогом пројекта ''Информисање грађана Општине Алибунар и суседних општина о догађајима који су од интереса општине Алибунар и значајни за све грађане на територији општине Алибунар а и шире, уз серијал радио емисије Актуелности''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да и ако се пројекат односи на редован рад и извештавање, треба га суфинансирати с обзиром да је то једини електронски медиј на територији Општине Алибунар, те да је важан за информисање грађана Општине Алибунар. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је пројекат од важности за грађане општине Алибунар и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 335.000,00 динара.
 5. ''Дан Граф Портал'' д.о.о. Београд конкурисао је предлогом пројекта ''Питајте Данас.рс, а ми ћемо питати надлежне у Општини Алибунар'' Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје: разрађеност очекиваних резултата пројекта, као и очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено је у складу са првим критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 1, 2 и 3, каои и тачка 2. алинеје 1-4. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је буџетски део пројекта предимензиониран и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 400.000,00 динара.
 6. ''Дан Граф'' д.о.о. Београд конкурисао је предлогом пројекта ''Туризам као највећи потенцијал Алибунара''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје: разрађеност очекиваних резултата пројекта, као и очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено је у складу са првим критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 1, 2 и 3, каои и тачка 2. алинеје 1-4. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са правилником о суфинансирању медијских садржаја и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 642.000,00 динара.

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се не подрже пројекти следећих подносилаца:

 1. Телевизија ''Банат'' из Вршца – пројекат није разматран јер је пристигла документација непотпуна.
 2. ''MEDIA ADVERTISING'' д.о.о. Београд – Стручна комисија сматра да је пројекат недовољно разрађен, јер се из пријаве се не може видети шта је циљ пројекта.
 3. ''Старт пресс'' д.о.о. Панчево – Стручна комисија сматра да предложени пројекат не треба подржати јер буџет пројекта није у складу са наменом конкурса, односно са суфинансирањем медијских садржаја.
 4. ''Новости дана РС'' д.о.о. Ниш – Стручна комисија сматра да је тема пројекта интересантна, али да би она требало да буде предмет националне кампање, посебно обрађене у програмима јавних сервиса. С обзиром на наведено, Стручна комисија сматра да пројекат не може бити финансиран средствима из буџета Општине Алибунар.
 5. РТВ ''Панчево'' Панчево – Стручна комисија сматра да је пројекат сувише уопштен, те се из њега не може установити циљна група, нити какав је допринос информисању грађана Општине Алибунар.
 6. Телевизија ''Радио ЛАВ'' Вршац – Стручна комисија сматра да пројекат представља редовну делатност медија и не односи се на конкретне проблеме грађана Општине Алибунар, те из тог разлога сматра да пројекат не треба финансијски подржати средствима из буџета Општине.
 7. ''Вршалица'' д.о.о. Вршац - Стручна комисија сматра да пројекат представља редовну делатност медија, те из тог разлога не доприноси бољем информисању грађана Општине Алибунар. Стручна комисија сматра да пројекат не треба финансијски подржати.
 8. ''Панонија медија'' д.о.о. Нови Сад – Стручна комисија сматра да је пројекат од значаја за циљну групу у Општини Алибунар, али да се из буџета пројекта не може утврдити намена средстава добијених од Општине Алибунар, те комисија не подржава суфинансирање пројекта.
 9. ''Проглас Public relations'' д.о.о. Београд – Стрчна комисија сматра да је тема пројекта од националног значаја, али да би требало да то буде предмет националне кампање. Предвиђени медијски садржаји нису конкретно посвећени, односно намењени грађанима Општине Алибунар, па због тога комисија не предлаже суфинансирање овог пројекта.
 10. Синдикат новинара Србије из Београда – Стручна комисија сматра да је пројекат уопштен и да не представља заокружену медијску целину и предлаже Општинском већу да не одобри суфинансирање пројекта.
 11. Предраг Филипов ПР Филмска и ТВ продукција ''FILMIN 3'' из Панчева - Стручна комисија сматра да је пројекат уопштен и да не представља заокружену медијску целину и предлаже Општинском већу да не одобри суфинансирање пројекта.
 12. ''News media team''Београд – Стручна комисија сматра да буџет није усклађен са планирамим пројектним активностима, а медиј има изречену опомену Савета за штампу за кршење кодекса, те комисија не подржава суфинансирање предложеног пројекта.''

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге Стручне комисије, због чега је донета одлука као у диспозитиву.

Одлука  је коначна.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-61/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81