gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм рада Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2018. годину и Извештај о раду Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2017. годину

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ЗА 2018. ГОДИНУ

                                         САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА

-        ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,

-        УВОДНИ ДЕО

I.  ДЕО:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

II. ДЕО

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

III. ДЕО

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИРАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА , ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА.

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

-        ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈAЛАНИ РАД _“1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР_

-        МЕСТО (ОПШТИНА/ГРАД....................АЛИБУНАР

-        ГОДИНА ОСНИВАЊА............................1991.година

-        ДИРЕКТОР................................................Зоран Пребирачевић, дипл.правник

-        E-mail.........................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

-        АДРЕСА И ПОШ. БРОЈ..........................Саве Мунћана 3., 26310

-        ТЕЛЕФОНИ / TELEFAX ........................013 641-167_

2. УВОДНИ ДЕО

 • ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА: делатност Центра за социјални рад у 2018. год. исказан кроз услове рада, број корисника и услуга и друго.
 • ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА: чине службене и друге евиденције у ЦЗСР, статистички извештаји, подаци добијени од других служби и друго.
 • КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРОГРАМ И КОЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ: извештај је намењен Управном одбору ЦСР, Републичком заводу за социјалну политику, Министарству за рад,запошљавање, борачка и социјална питања у Београду; Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинском заводу за социјалну заштиту, Општини.

 

 • ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД :

Центар за социјални рад ,,1.Март,, Алибунар основан је 01.03.1991. године. Од 01.01.1992.- 30.04.2005.г., функционисао је као међуопштински,са седиштем у Алибунару и Одељењем у Пландишту, а издвајањем Одељења и формирањем ЦСР у Пландишту, почев од 01.05.2005.године, поново ради као Центар за социјални рад за општину Алибунар.

Центар за социјални рад, на основу јавног овлашћења, одлучује о остваривању права грађана и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене Законом о социјалној заштити (“Сл.гласник РС,”бр. 24/11), прописима донетим на основу закона и Општинском одлуком о социјалној заштити. Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе,учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалнесамоуправе. Центар за социјални рад, у складу са законом:процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружањеуслуга социјалне заштите;спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и окоришћењу услуга социјалне заштите;предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другимпоступцима;води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Породичним Законом (,,Сл.гласник РС,бр.18/05), Центру за социјални рад као надлежном органу старатељства поверени су и послови породично-правне заштите. На основу Закона о заштити лица са менталним сметњама („Сл.гл.РС, бр. 45/13), ЦСР учествује у покретању поступка за задржавање без пристанка у здравствену установу лица које има угрожавајуће понашање по себе или друге.

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (,,Сл.гласник,РС,бр.85/05), Орган старатељства учествује у поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, и друго.

Одлуком о социјалној заштити у општини Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 13/14), утврђена су права и услуге у области социјалне заштите која се финансирају из Буџета Општине.  

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ/ГРАДА КОЈЕ ПОКРИВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ

1. Основна обележја становништва општине Алибунар

        По попису из:                  1991.г.                 2002.г.          индекс 2002/91           2011.г.     11/02

Општина укупно 26550 ст.    22954 ст.          86,4      20151     87,8
градск становништ.   9533       9217          96,6    
сеоско становништ. 17017     13639          80,1    
насеља    1991.         2002     индекс 2002/91   11/02
Алибунар    3740         3431          91,7 3007 87.64
Банатски  Карловац     6291         5820          92,5 5082 87.31
Владимировац     4539         4111          90,5 3868 94.08
Добрица     1622         1344          82,8 1076 80.05
Иланџа     2034         1727          84,9 1422 82.33
Јаношик     1222         1171          95,8 966 82.49
Локве     2973         2002          67,3 1772 88.51
Николинци     1630         1240          76,0 1131 91.20
Нови Козјак       998           768          76,9 633 82.42
Селеуш     1501         1340          89,2 1191 88.88

    Резултати пописа из 2011.г. су показали велики пад броја становника у нашој општини у односу на предходни попис за око 13%, који се због изузетно малог природног прираштаја становништва и одлива становништва из села ка градовима и даље наставља.

    Општина Алибунар налази се у средишту Јужнобанатског округа и простире на 602 км2 са претежно пољопривредном производњном и индустријски и привредно недовољно неактивна, ретко насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој живе и преко 20 националних мањина, међу којима су најбројнији: Румуни; Словаци; Мађари, Македонци, Роми;  и друге националне мањине). 

старост  0-19 г. 20 -64 г Преко 65.г  
 мушки  2050 6255 2015  
 женско 1980 5950 1956  

Природни прираштај становништва је изразито негативан услед малог наталитета (осим код ромских породица).Миграциони токови су мало успорили пад броја становништва, доласком избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 ирасељених лица око 100. Изградњом станова (вел.34м2)у Селеушу, и самоизрадњом (материјал од УНХЦР-а а лична градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу око 100 породица (близу 400 чланова) је интегрисано у локалну заједницу, али јењиховсоцијални и материјални статус, углавном остао тежак.Један мањи број породица успева да се ангажујеу пољопривреди, док неке од тих породица код ЦСР остварују неки вид материјалне помоћи.

У Општини има укупно око 7600 домаћинстава. Близу 60 % становништва бави се пољопривредом, која је и главна грана привреде у нашој Општини.

Највећи проценат у структури домаћинстава чине двочлана домаћинства 1928 (25%), а затим једночлана 1642 (21,46), четворочлана 1445 (19%), трочлана 1277 (17%),  и 5 и више чланова 1357 (18%).

Велики је број брачних парова који живе сами око 36%; брачних парова са децом има 50%;  мајки са децом 6% и очева са децом око 2%.

Број незапослених у општини Алибунар је око  14% укупног становништа; Запослених лица има нешто изнад 3200;

  Укупан број пензионера у општини Алибунар је 4135 (3402 ПИО запослених, 99 занатлија и 619 земљорадника и 15 ино. пензионера), што чини око20,50%  укупног броја грађана.

У општини Алибунар доминантна привредна грана је пољопривреда, угашено неколико индустријски нерентабилних погона (ИФПА, Стаклара, ИМ „Банат“, ИГМ „Југобанат“ и др.). На територији општинесе обрађује око 51.531 ха обрадиве земље. Старачка, и домаћинства са мањим поседима 5-15 ха земљишта, су углавном своју обрадиву земљу издала у закуп. Смањен је ранији обим сточарства (додатни вид прихода за таква домаћинства),мада сада постоји и мањи број приватних фарми (свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје спори обрт капитала и мањи профит, најзаступљенија је (М.Пупин је у свом тестаменту, поручио својим идворцима: „да производите мање робе а имате више прихода, бавите се поврћем и воћем, а ако производите пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање прихода“). Пољопривредна производња се одвија на све већим“ приватним поседима, где се одавно „губи“ потреба за сезонским ангажовањем радне снаге, где су „наши“, радно способни корисници могли да остваре сезонске приходе.На територији наше општине, није организована већа органска производња у ратарству, па наши грађани одлазе организовано на дневни рад у суседне општине, које су такву производњу почеле да организују. У нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних домаћинствама,  која користе регресе за пољопривредну производњу. У 2018. на територији атара Алибунар и  Владимировац, на основу остварене сарадње Општине са инвеститором, поред већ постављена 4 ветро генератора и завршиће се комплетирање и путшање у рад још 21 ветро генератор, ради производње еко-струје, на ветар.

Општина је израдила Стратегију развоја за наредних 5 година и  поставила планске основе за развој привреде, ради привлачења квалитетних инвестиција.Производња органске хране,са већом потребом за физичким радом, могла би у сезони, да ангажује незапослене кориснике НСП, јер у нашој Општини сталну матерјалну помоћ остварује, укупно, преко 10% становништва.

Индустријска производња је врло мало заступљена:јер су се приватизована предузећа углавном угасила, а ради мањи број приватних погона, у Б.Карловцу, Алибунару,
Владимировцу
, са малим бројем запослених; У Алибунару, Б.Карловцу, Владимировцу, Николинцима, Локвама, Селеушу Н.Козјаку Добрици и Иланџи, где постоји и погон за производњу „биогаса“врши се откуп пољопривредних производа, код приватних предузећа са више већих силоса;у Локвама ПП ,,Соја-храна,, “Марела” “Дабомлек” и “Мохан-тестенине” све у производњи хране. На територији општине мање је развијено приватно предузетништво (мала предузећа, трговине, с.з.р.). Укупан број правних лица на територији Општине је око500.

-Просечна месечна зарада по запосленом за 2018.г.у нашој Општини износиће је нешто око35.000,оо_ дин.

I.  Д  Е  О

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

-        ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ, у ЦСР је било укупно запослено у 2017.г., 9 радника и то:

Плате из Директор Струч. рад. Екон.финан. Технич.п. укупно
Министарства 1 5 1 1 8
Општине - 1 - - 1

У 2018.г., не планира се промена броја запослених, стручних радника:  2 социјалне

раднице-водитељи случаја 1 са ВШС и 1. са ВСС ; 1 педагог (са 50% радног времена супервизора и 50 % водитељ случаја) 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који су финансирани из Репбулике и 1 педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за послове по општинској одлуци.

Од 6 стручних радника, 5 су раднице. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1 службу за непосредну заштиту корисника. У делу ходника адаптирана је 1 мала канцеларија-за канцелариске послове. Свако од запослених поседује рачунар, сви су обучени за рад на рачунарима, а у Центру је постављена интерна мрежа према свим рачунарима и користи се програмски пакет „интеграл“, који у многоме помаже бржој и ефикаснијој евиденцији пружених мера и услуга у области социјалне заштите.

-        УСЛОВИ РАДА: Центар поседује: 1 писарницу делу раније широког ходника

адаптирана је 1 мала канцеларија без дневног светла-за канцеларијске послове) , 5 канцеларија где су у 2 канцеларије по 1 стручни радник и 2  са два запослена  и 1 канцеларија у којој је директор и где се окупљају стручни радници на стручном тима и колегијуму; 1 просторију у којој је архива, ходник  и санитарни чвор, тако да се фактички користи  око 100 м2 пословног простора.  Крајем 2014.г., године, захваљујући средствима добијеним од нашег Министарства, у Центру је дошло до „занављања“ технике, најсавременим рачунарима и осталом опремом, а такође је у потпуности обновљен и канцеларијски намештај у свим канцеларијама. Прилаз и улаз је прилагођен особама за  инвалидитетом. У току 2015.године, Општина је обезбедила средства и извршена је замена неадекватних и старих прозора и улазних врата, новом пвц столаријом, чиме се добило на уштеди енергије, и бољим микро-климатским условима за рад. Такође, крајем 2015.г., средствима од нашег Министарства, набављене су недостајуће климе у 4 канцеларије, измештена је архива и направљена нова чајна кухиња, купљена су 3 нова мултифункцијска штампача, чиме је обезбеђено функционално обављање послова стручних радника у раду са грађанима. У току 2018.г., планира се завршетак спољњег облагања изолацијом и израда фасаде, ради копмлетирања адаптације радног простора Центра.

-        ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА, сви стручни радници су до сада прошли

одговарајуће обуке, а новопримљена запослена ће проћи обуку у 2018; Друге обуке и усавршавања за водитеље случаја и остале стручне и друге запослене, планирају се у 2018, у области усавршавања у стручном раду, као и антистес обука.

II.  Д Е О

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

-        УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, старији) НА АКТИВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР.

Корисници по узрасту Број корисника на активној евиденцији у току извештајног периода (01.01.2018. - 31.12.2018.) Број корисника на активној евиденцији 31.12.2018.
М Ж Укупно М Ж Укупно
Деца (0-17) 510 475 985 510 475 985
Млади (18-25) 210 346 556 210 346 556
Одрасли (26-64) 793 883 1676 793 883 1676
Старији (65 и више) 107 222 329 107 222 329
Укупно 1620 1926 3546 1620 1926 3546

 

-        СОЦИО-АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА ПО УЗРАСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, старији)

 

Разврставање (дисагрегација):

У односу на прошлу годину, планирамо незнатно повећање броја корисника од око 2% укупног броја корисника на активној евиденцији Центра. Највеће повећање броја корисника услуга Центра за социјални рад и даље ће бити  код подгрупе, одраслих али за око 5 %.

Укупан број грађана који ће се обраћати Центру у току 2018.године, биће око 19 % укупног становништва општине

Највећи број материјално угрожених грађана чине одрасла лица, која су у највећем броју носиоци материјалних давања у Центру. Један број нових корисника, који чине групу, старијих одраслих, који су услед тех.вишкова, остали без посла у поодмаклој радној способности,  са временски ограниченим правом на новчану социјалну помоћ, и у 2018.г., оствариваће то право до стицања услова за пензију.

Општина ће редовно одобравати средства и за једнократне новчане помоћи за наше грађане који су у повременим  или хитним социјалним потребама, и 570 лица добиће  укупно 1430 једнократних новчаних помоћи. Такође, и месечна материјална помоћ за 24 ученика и 220 социјално угрожена струдента, а помоћ се исплаћује и за 7 деце са инвалидитетом и њиховим пратиоцима за спец. Школе. Општина је пружала помоћ у регресирању трошкова путовања за средњошколце, обезбеђењем бесплатног аутобуског превоза ЈАТП-ом, на територији Општине и до Вршац и Панчева за средњошколце, као и део трошкова смештаја ученика и студената у Домове.  

ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА (деца, млади, одрасли, старији).

Старосне групе Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно у 2018. Стављени у пасиву
Деца (0-17) 985 69 23 1077 61
Млади (18-25) 556 109 13 678 53
Одрасли (26-64) 1676 170 75 1921 108
Старији (65 и више) 329 59 11 399 32
У К У П Н О 3546 407 122 4055 254

У нашој општини и у 2017.г. је настављен тренд, изражене материјалне угрожености грађана, пре свега услед велике незапослености, нарочито младих, а доста је радника са дужим радним стажом, остало без посла. Повећан је и број деце без родитељског старања.

СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ДЕЦА На смештају: у хранитељским породицама се налазе деца без родитељског старања, која су била преузета из Домова за децу, као и деца у ситуацијама хитног измештања из вишечланих породица због занемаривања или напуштања од стране родитеља. Деца без родитељског старања првенствено се смештају у хранитељске породице. Једно дете због развојних проблема (остварило право на ТНП) и неадекватне бриге и старања мајке,  измештено је у хранитељску породицу, а једно је из породичног смештаја са мајком премештено у Матерински дом у Звечанској, због породичног насиља. Још шесторо деце без адекватног родитељског старања је смештено у хранитељке породице на територији наше општине. Поред тога једна девојчица са асоцијалним и здравственим проблемима, измештена је у сродничку породицу код бабе и деде, са накнадом и још двоје деце који похађају спец. Основну школу у Вршцу је смештено код бабе и деде са накнадом, док је осталих 8 деце, на тзв. одобреном смештају код старатеља, без накнаде (члан 126. Породичног закона).  У току године укупно је било на смештају 61 деце, а на крају године, на смештају је остало 51 дете. Осморо деце је враћено у биолошке породице, а за двоје деце је због осталих разлога престао смештај. На домском смештају у Установама социјалне заштите, остало је још 2 деце са инвалидитетом, јер је једно дете измештено у хранитељску породицу. За 1 дете које је било у поступку усвојења, домаће  усвојење није успело, тако да са пренетим предметом о подобности за усвојење за 1 дете из 2016.г., у 2018.г. овај ЦСР има на евиденцији, за усвојење, двоје деце, код који није успело домаће усвојење.

МЛАДИ, ОДРАСЛИ, СТАРИЈИ; Код ове групе корисника ЦСР велики проценат чине незапослена лица (материјално угрожени). Корисници на смештају у домовима за ментално оболела лица, лишени су пословне способности, а у току 2017.г.  реализована је ревизија лишења пословне способности код Основног суда у Панчеву још за 12 штићеника.  На породични смештај у току 2017.г., смештено је 3 нови корисника, а престао смештај 2 корисника (1 м. и 1 ж.), услед осамостаљивања. У Установе социјалне заштите смештено је нових 7 корисника, а престао је смештај за 7 корисника.

ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ новчана социјална помоћ, једнократне новчане и помоћи у натури и други видови материјалне подржке грађанима, додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица)

  Старосне групе корисника носиоца права  
  Деца Млади Одрасли Старији Укупно
Новч.соц.пом. 786 191 1042 127 2146
Једнокр.нов.пом. 35 179 289 77 580
ТНП и УТНП 23 15 106 101 245
укупно 844 385 1437 305 2971
             

У односу на предходну годину, број лица који су остварили право на материјалну подршку у Центру, повећан је за око 2%. Једнократне новчане помоћи одобраване су грађанима који су били у хитној социјалној потреби: за набавку лекова око 45% укупних исплата; набавка намирница око 31% укупних исплата; путовање, приб.неопходне документације, око 5%; за трошкове при смештају око 6%; постпенална заштита око 1,5% и за остале намене (комуналије и слично) око 11,5%. 

Одобраване су и месечне новчане помоћи за путовања 8 деце за спец. Школе са пратиоцима;  Трошкови сахране за 22 материјално угрожених лица; за помоћ материјално угроженим студентима за 130 студената; за рефундацију дела трошкова за 9 ученика у Домовима; за подршку у осамостаљивању за 3 корисника којима је престало хранитељство.

Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 грађана у 5 насеља у општини Алибунар и у току 2017.г. Поред тога у свих10 насеља у Општини, реализован је програм хране у пакетима (пакет намењен четворочланим породицама), за 250 материјално угрожених породица; 

 • ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА према специфичним

обележјима, оствареним правима, примењеним мерама и пруженим услугама центра за социјални рад – за укупно 41 жртву насиља - у већини физичко и психичко злостављање.По новом Закону о спречавању насиља у породици, Полицијски службеник је изрекао заштитне мере у 21 предмету, а у 2 предмета где је насиље било сложеније, и Суд је потврдио продужење изречене мере на 30 дана.  Саветодавно се радило на оснаживању жртве и подршци шире средине и тек након интегративног приступа, дошло би до процесуирања за изрицања мера за заштиту од насиља. ПС Алибунару се редовно доставља списак дежурних „пасивних“ радника из Центра.

 • Центар не поседује потпун статистички показатељ броја корисника рома, који

остварују материјалну и друге врсте помоћи (смештај у хранитељске породице и друго), али се претпоставља да чине преко 50%, од укупног броја корисника Центра за социјални рад.  Особе са инвалидитетом остварују права на ТНП, УТНП, једнократне помоћи и углавном су збринуте у оквиру природних породица.

жртве трговине људима, бескућници, повратници (реадмисија) и слично. У 2017.г. имали смо збрињавање  1 старо лице, без породичног старања.

III.  Д Е О

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА  И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА

-        СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР

-        Послови процене и планирања: урађене су почетне процене за 10 деце, 3 младих, 24

одраслих и 7 старих лица; планови и поновни прегледи су израђивани за  укупно 41 дете,  5 младих, 19 одраслих и 6 старих. Стручни радници су већим приливом предмета изузетно оптерећи у раду, али се то није одражавало на стандар и квалитет рада са странкама, јер је по 1 стручном раднику задуживано 634 предмета. Неодложне интервенције: у току године било је укупно 9 лица којима јепружена услуга хитног збрињавања, где је смештај реализован у ургентне хранитељске породице или прихватну станицу. Радници су ангажовани у хитним интервенцијама ван радног времена а наша специфичност је што од 6 стручних радникау нашем ЦСР, 3стручнарадника социјалног радастанују ван седишта ЦСР у Алибунару. У току прошле године, ангажовање радника на „пасивном“ дежурству и даље није плаћано; 

-        Специјализовани послови се реализују у предметима који се односе се на

индивидуално саветовање и подршку породици и одвијају се у оквиру радног времена ЦСР.

-        Супервизијски послови се одвијају кроз подршку водитеља случаја и у

специфичним условима стручног рада у ЦСР, обзиром да је супервизор уједно и водитељ случаја са 50% радног времена. 

-        Управно-правни послови, захтевају ангажовање правника са пуним радним

временом, што је у ЦСР и омогућено. У току 2016.г., израђено је преко 2000 решења у поступку за решавање права грађана, учешће у тиму за материјална давања и у тиму за непосредну заштиту корисника, у радно-правним поступцима, пословима старатељства и друго.

-        Налази и мишљења се израђују за потребе Судских поступака, других

надлежних установа као и тимског рада у ЦСР када су у питању хранитељства, хитна збрињавања и друго.

-        Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе.  За

послове материјалних давања из Општине и других послова, ангажованје један стручни радник социјалног рада, почев од 09.2014.г., што је  знатно растеретило стручне раднике на пословима вршења јавних овлашћења, и одразило се на квалитетнији рад у овој области социјалне заштите. 

-        Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим

институцијама у Републици. Приликом остваривања права грађања и пружања услуга грађанима сарадња се реализује са Општином, Службом запошљавања, Домом здравља, Службом за катастар, Основним судом у Панчеву, Полицијском станицом, Школама. Сарадња са наведеним институцијама остварује се и у пружању услуга хитне интервенције у кризним ситуацијама, јер је у току 2014.г., потписан споразум о међусобној сарадњи тих установа.

-        Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарстворада,

запошљавања и социјалне политике, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију и Општину.

-        Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више 

информација, у 2017. години за Установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и друге.

            Финансијски план за права по Општинској одлуци у 2018.години

Врста позиције План за 2017.г. Извршење у 2017.г. Проц.
Једнократне новчане помоћи    (472931) 3.972.470,оо 4.021.200,15 101
Прихватилишта за децу и одр. (472811)   700.000,оо    236.663,44 33,80
Помоћ за оболелу децу             (472311)   200.000,оо     46.800,оо 23,40
За сахране соц.угрож.лица     (472611)   700.000,оо    489.727,37 61,22
За децу-ученици спец.Школа (472931) 2.300.000,оо 1.664.456,оо 72,37
За матер.угрож. студенте        (472931) 3.570.000,оо 3.505.000,оо 98,18
УКУПНО ЗА ПРАВА    11.542.470,оо         9.963.846,96 95,32
       
Плате (411 и 412) 1.114.9654,оо    988.151,15 88,65
Материјални трошкови 3.004.500,оо 1.546.519,63 51,47
УКУПНО ПЛАТЕ И МАТЕР.ТРОШ. 4.119.465,оо 2.534.670,78 61,53
       
СВЕГА: ПРАВА И ТРОШКОВИ   15.661.935,оо       12.498.517,74 74,80

У Алибунару, фебруара 2018.г                                           

 директор,                                                                        Председник управног одбора

 Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.                                               Илија Пенца, ср.

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ЗА 2017. ГОДИНУ

                                         САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА

-        ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,

-        УВОДНИ ДЕО

I.  ДЕО:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

II. ДЕО

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

III. ДЕО

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИРАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА , ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА.

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

-        ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈAЛАНИ РАД _“1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР_

-        МЕСТО (ОПШТИНА/ГРАД....................АЛИБУНАР

-        ГОДИНА ОСНИВАЊА............................1991.година

-        ДИРЕКТОР................................................Зоран Пребирачевић, дипл.правник

-        E-mail.........................................................Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

-        АДРЕСА И ПОШ. БРОЈ..........................Саве Мунћана 3., 26310

-        ТЕЛЕФОНИ / TELEFAX ........................013 641-167_

2. УВОДНИ ДЕО

 • ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА: делатност Центра за социјални рад у 2017. год. исказан кроз услове рада, број корисника и пружених услуга и друго.
 • ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА: чине службене и друге евиденције у ЦЗСР, статистички извештаји, подаци добијени од других служби и друго.
 • КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КОЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ: извештај је намењен Управном одбору ЦСР, Републичком заводу за социјалну политику, Министарству за рад,запошљавање, борачка и социјална питања у Београду; Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинском заводу за социјалну заштиту, Општини.

 

 • ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД :

Центар за социјални рад ,,1.Март,, Алибунар основан је 01.03.1991. године. Од 01.01.1992.- 30.04.2005.г., функционисао је као међуопштински,са седиштем у Алибунару и Одељењем у Пландишту, а издвајањем Одељења и формирањем ЦСР у Пландишту, почев од 01.05.2005.године, поново ради као Центар за социјални рад за општину Алибунар.

Центар за социјални рад, на основу јавног овлашћења, одлучује о остваривању права грађана и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене Законом о социјалној заштити (“Сл.гласник РС,”бр. 24/11), прописима донетим на основу закона и Општинском одлуком о социјалној заштити. Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе,учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалнесамоуправе. Центар за социјални рад, у складу са законом:процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружањеуслуга социјалне заштите;спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и окоришћењу услуга социјалне заштите;предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другимпоступцима;води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Породичним Законом (,,Сл.гласник РС,бр.18/05), Центру за социјални рад као надлежном органу старатељства поверени су и послови породично-правне заштите. На основу Закона о заштити лица са менталним сметњама („Сл.гл.РС, бр. 45/13), ЦСР учествује у покретању поступка за задржавање без пристанка у здравствену установу лица које има угрожавајуће понашање по себе или друге.

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (,,Сл.гласник,РС,бр.85/05), Орган старатељства учествује у поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, и друго.

Одлуком о социјалној заштити у општини Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 13/14), утврђена су права и услуге у области социјалне заштите која се финансирају из Буџета Општине.  

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ/ГРАДА КОЈЕ ПОКРИВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ

1. Основна обележја становништва општине Алибунар

        По попису из:                  1991.г.                 2002.г.          индекс 2002/91          2011.г.             11/02

Општина укупно 26550 ст.    22954 ст.          86,4      20151     87,8
градск становништ.   9533       9217          96,6    
сеоско становништ. 17017     13639          80,1    
насеља    1991.         2002     индекс 2002/91   11/02
Алибунар    3740         3431          91,7 3007 87.64
Банатски  Карловац     6291         5820          92,5 5082 87.31
Владимировац     4539         4111          90,5 3868 94.08
Добрица     1622         1344          82,8 1076 80.05
Иланџа     2034         1727          84,9 1422 82.33
Јаношик     1222         1171          95,8 966 82.49
Локве     2973         2002          67,3 1772 88.51
Николинци     1630         1240          76,0 1131 91.20
Нови Козјак       998           768          76,9 633 82.42
Селеуш     1501         1340          89,2 1191 88.88

            Резултати пописа из 2011.г. су показали велики пад броја становника у нашој општини у односу на предходни попис за око 13%, који се због изузетно малог природног прираштаја становништва и одлива становништва из села ка градовима и даље наставља.

            Општина Алибунар налази се у средишту Јужнобанатског округа и простире на 602 км2 са претежно пољопривредном производњном и индустријски и привредно недовољно неактивна, ретко насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој живе и преко 20 националних мањина, међу којима су најбројнији: Румуни; Словаци; Мађари, Македонци, Роми;  и друге националне мањине). 

старост  0-19 г. 20 -64 г Преко 65.г
 мушки  2050 6255 2015
 женско 1980 5950 1956

Природни прираштај становништва је изразито негативан услед малог наталитета (осим код ромских породица).Миграциони токови су мало успорили пад броја становништва, доласком избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 ирасељених лица око 100. Изградњом станова (вел.34м2)у Селеушу, и самоизрадњом (материјал од УНХЦР-а а лична градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу око 100 породица (близу 400 чланова) је интегрисано у локалну заједницу, али јењиховсоцијални и материјални статус, углавном остао тежак.Један мањи број породица успева да се ангажујеу пољопривреди, док неке од тих породица код ЦСР остварују неки вид материјалне помоћи.

У Општини има укупно око 7600 домаћинстава. Близу 60 % становништва бави се пољопривредом, која је и главна грана привреде у нашој Општини.

Највећи проценат у структури домаћинстава чине двочлана домаћинства 1928 (25%), а затим једночлана 1642 (21,46), четворочлана 1445 (19%), трочлана 1277 (17%),  и 5 и више чланова 1357 (18%).

Велики је број брачних парова који живе сами око 36%; брачних парова са децом има 50%;  мајки са децом 6% и очева са децом око 2%.

Број незапослених у општини Алибунар је око  14% укупног становништа; Запослених лица има нешто изнад 3200;

  Укупан број пензионера у општини Алибунар је 4135 (3402 ПИО запослених, 99 занатлија и 619 земљорадника и 15 ино. пензионера), што чини око20,50%  укупног броја грађана.

У општини Алибунар доминантна привредна грана је пољопривреда, угашено неколико индустријски нерентабилних погона (ИФПА, Стаклара, ИМ „Банат“, ИГМ „Југобанат“ и др.). На територији општинесе обрађује око 51.531 ха обрадиве земље. Старачка, и домаћинства са мањим поседима 5-15 ха земљишта, су углавном своју обрадиву земљу издала у закуп. Смањен је ранији обим сточарства (додатни вид прихода за таква домаћинства),мада сада постоји и мањи број приватних фарми (свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје спори обрт капитала и мањи профит, најзаступљенија је (М.Пупин је у свом тестаменту, поручио својим идворцима: „да производите мање робе а имате више прихода, бавите се поврћем и воћем, а ако производите пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање прихода“). Пољопривредна производња се одвија на све већим“ приватним поседима, где се одавно „губи“ потреба за сезонским ангажовањем радне снаге, где су „наши“, радно способни корисници могли да остваре сезонске приходе.На територији наше општине, није организована већа органска производња у ратарству, па наши грађани одлазе организовано на дневни рад у суседне општине, које су такву производњу почеле да организују. У нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних домаћинствама,  која користе регресе за пољопривредну производњу. У 2017. на територији атара Алибунар и  Владимировац, Општина је остварила сарању са инвеститором и постављена су 4 ветро генератора и темељи за још 21 ветро генератор, ради производње еко-струје, на ветар.

Општина је израдила Стратегију развоја за наредних 5 година и  поставила планске основе за развој привреде, ради привлачења квалитетних инвестиција.Производња органске хране,са већом потребом за физичким радом, могла би у сезони, да ангажује незапослене кориснике НСП, јер у нашој Општини сталну матерјалну помоћ остварује, укупно, преко 10% становништва.

Индустријска производња је врло мало заступљена:јер су се приватизована предузећа углавном угасила, а ради мањи број приватних погона, у Б.Карловцу, Алибунару,
Владимировцу
, са малим бројем запослених; У Алибунару, Б.Карловцу, Владимировцу, Николинцима, Локвама, Селеушу Н.Козјаку Добрици и Иланџи, где постоји и погон за производњу „биогаса“врши се откуп пољопривредних производа, код приватних предузећа са више већих силоса;у Локвама ПП ,,Соја-храна,, “Марела” “Дабомлек” и “Мохан-тестенине” све у производњи хране. На територији општине мање је развијено приватно предузетништво (мала предузећа, трговине, с.з.р.). Укупан број правних лица на територији Општине је око500.

-Просечна месечна зарада по запосленом за 2017.г.у нашој Општини износила је нешто мање од 30.000,оо_ дин.

I.  Д  Е  О

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

-        ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ, у ЦСР је било укупно запослено у 2017.г., 9 радника и то:

Плате из Директор Струч. рад. Екон.финан. Технич.п. укупно
Министарства 1 5 1 1 8
Општине - 1 - - 1

У 2017.г., било је запослено, стручних радника:  2 социјалне раднице-водитељи случаја

1 са ВШС, и 1. Са ВСС (од априла 2017.,уместо преминуле колгинице 08.08.2016.г.); 1 педагог (са 50% радног времена супервизора и 50 % водитељ случаја) 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који су финансирани из Репбулике и 1 педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за послове по општинској одлуци.

Од 6 стручних радника, 5 су раднице. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1 службу за непосредну заштиту корисника. У делу ходника адаптирана је 1 мала канцеларија-за канцелариске послове. Свако од запослених поседује рачунар, сви су обучени за рад на рачунарима, а у Центру је постављена интерна мрежа према свим рачунарима и користи се програмски пакет „интеграл“, који у многоме помаже бржој и ефикаснијој евиденцији пружених мера и услуга у области социјалне заштите.

-        УСЛОВИ РАДА: Центар поседује: 1 писарницу делу раније широког ходника

адаптирана је 1 мала канцеларија без дневног светла-за канцеларијске послове) , 5 канцеларија где су у 2 канцеларије по 1 стручни радник и 2  са два запослена  и 1 канцеларија у којој је директор и где се окупљају стручни радници на стручном тима и колегијуму; 1 просторију у којој је архива, ходник  и санитарни чвор, тако да се фактички користи  око 100 м2 пословног простора.  Крајем 2014.г., године, захваљујући средствима добијеним од нашег Министарства, у Центру је дошло до „занављања“ технике, најсавременим рачунарима и осталом опремом, а такође је у потпуности обновљен и канцеларијски намештај у свим канцеларијама. Прилаз и улаз је прилагођен особама за  инвалидитетом. У току 2015.године, Општина је обезбедила средства и извршена је замена неадекватних и старих прозора и улазних врата, новом пвц столаријом, чиме се добило на уштеди енергије, и бољим микро-климатским условима за рад. Такође, крајем 2015.г., средствима од нашег Министарства, набављене су недостајуће климе у 4 канцеларије, измештена је архива и направљена нова чајна кухиња, купљена су 3 нова мултифункцијскаштампача, чиме је обезбеђено функционално обављање послова стручних радника у раду са грађанима.

-        ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА, сви стручни радници осим новопримљене 

запослене (која је пријављена за обуку у фебруару 2018), су прошли одговарајуће обуке и усавршавања за водитеље случаја, и 1 стручна радница на општинским пословима, а обуку из системске породичне терапије-уводни део, 2 стручна радника и породичну медијацију 3 стручна радника. Планира се обука за 3 стручна радника из области - стручни поступци и процедуре у раду ЦСР са жртвама и насилницима  и 1 стручног радника – за основну обуку водитеља случаја.

II.  Д Е О

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

-        УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, старији) НА АКТИВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР.

Корисници по узрасту Број корисника на активној евиденцији у току извештајног периода (01.01.2017. - 31.12.2017.) Број корисника на активној евиденцији 31.12.2017.
М Ж Укупно М Ж Укупно
Деца (0-17) 546 500 1046 510 475 985
Млади (18-25) 234 375 609 210 346 556
Одрасли (26-64) 844 940 1784 793 883 1676
Старији (65 и више) 118 243 361 107 222 329
Укупно 1742 2058 3800 1620 1926 3546

-        СОЦИО-АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА ПО УЗРАСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, старији)

Разврставање (дисагрегација):

У односу на прошлу годину, око 7% је повећан укупан број корисника на активној евиденцији Центра. Највеће повећање броја корисника услуга Центра за социјални рад је код подгрупе, одраслих повећао за око 10 %.

Укупан број грађана који су се обраћали Центру у току 2016.године, чини близу 19 % укупног становништва општине

Највећи број материјално угрожених грађана чине одрасла лица, која су у највећем броју носиоци материјалних давања у Центру. Један број нових корисника, који чине групу, старијих одраслих, који су услед тех.вишкова, остали без посла у поодмаклој радној способности,  са временски ограниченим правом на новчану социјалну помоћ, и у 2017.г., оствариваће то право до стицања услова за пензију.

Општина је редовно одобравала средства и за једнократне новчане помоћи за наше грађане који су били у повременим  или хитним социјалним потребама, и 558 лица добило  укупно 1412 једнократних новчаних помоћи. Такође, одобрена је и месечна материјална помоћ за 20 ученика и 234 социјално угрожена струдента, а помоћ се исплаћује и за 7 деце са инвалидитетом и њиховим пратиоцима за спец. Школе. Општина је пружала помоћ у регресирању трошкова путовања за средњошколце, обезбеђењем бесплатног аутобуског превоза ЈАТП-ом, на територији Општине и до Вршац и Панчева за средњошколце, као и део трошкова смештаја ученика и студената у Домове.  

ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА (деца, млади, одрасли, старији).

Старосне групе Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно у 2017. Стављени у пасиву
Деца (0-17) 970 59 17 1046 61
Млади (18-25) 487 109 13 609 53
Одрасли (26-64) 1581 142 61 1784 108
Старији (65 и више) 307 49 5 361 32
У К У П Н О 3345 359 96 3800 254

У нашој општини и у 2017.г. је настављен тренд, изражене материјалне угрожености грађана, пре свега услед велике незапослености, нарочито младих, а доста је радника са дужим радним стажом, остало без посла. Повећан је и број деце без родитељског старања.

СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 • ДЕЦА На смештају: у хранитељским породицама се налазе деца без родитељског старања, која су била преузета из Домова за децу, као и деца у ситуацијама хитног измештања из вишечланих породица због занемаривања или напуштања од стране родитеља. Деца без родитељског старања првенствено се смештају у хранитељске породице. Једно дете због развојних проблема (остварило право на ТНП) и неадекватне бриге и старања мајке,  измештено је у хранитељску породицу, а једно је из породичног смештаја са мајком премештено у Матерински дом у Звечанској, због породичног насиља. Још шесторо деце без адекватног родитељског старања је смештено у хранитељке породице на територији наше општине. Поред тога једна девојчица са асоцијалним и здравственим проблемима, измештена је у сродничку породицу код бабе и деде, са накнадом и још двоје деце који похађају спец. Основну школу у Вршцу је смештено код бабе и деде са накнадом, док је осталих 8 деце, на тзв. одобреном смештају код старатеља, без накнаде (члан 126. Породичног закона).  У току године укупно је било на смештају 61 деце, а на крају године, на смештају је остало 51 дете. Осморо деце је враћено у биолошке породице, а за двоје деце је због осталих разлога престао смештај. На домском смештају у Установама социјалне заштите, остало је још 2 деце са инвалидитетом, јер је једно дете измештено у хранитељску породицу. За 1 дете које је било у поступку усвојења, домаће  усвојење није успело, тако да са пренетим предметом о подобности за усвојење за 1 дете из 2016.г., у 2018.г. овај ЦСР има на евиденцији, за усвојење, двоје деце, код који није успело домаће усвојење.

МЛАДИ, ОДРАСЛИ, СТАРИЈИ; Код ове групе корисника ЦСР велики проценат чине незапослена лица (материјално угрожени). Корисници на смештају у домовима за ментално оболела лица, лишени су пословне способности, а у току 2017.г.  реализована је ревизија лишења пословне способности код Основног суда у Панчеву још за 12 штићеника.  На породични смештај у току 2017.г., смештено је 3 нови корисника, а престао смештај 2 корисника (1 м. и 1 ж.), услед осамостаљивања. У Установе социјалне заштите смештено је нових 7 корисника, а престао је смештај за 7 корисника.

ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ новчана социјална помоћ, једнократне новчане и помоћи у натури и други видови материјалне подржке грађанима, додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица)

  Старосне групе корисника носиоца права  
  Деца Млади Одрасли Старији Укупно
Новч.соц.пом. 786 191 1042 127 2146
Једнокр.нов.пом. 35 179 289 77 580
ТНП и УТНП 23 15 106 101 245
укупно 844 385 1437 305 2971
             

У односу на предходну годину, број лица који су остварили право на материјалну подршку у Центру, повећан је за око 2%. Једнократне новчане помоћи одобраване су грађанима који су били у хитној социјалној потреби: за набавку лекова око 45% укупних исплата; набавка намирница око 31% укупних исплата; путовање, приб.неопходне документације, око 5%; за трошкове при смештају око 6%; постпенална заштита око 1,5% и за остале намене (комуналије и слично) око 11,5%. 

Одобраване су и месечне новчане помоћи за путовања 8 деце за спец. Школе са пратиоцима;  Трошкови сахране за 22 материјално угрожених лица; за помоћ материјално угроженим студентима за 130 студената; за рефундацију дела трошкова за 9 ученика у Домовима; за подршку у осамостаљивању за 3 корисника којима је престало хранитељство.

Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 грађана у 5 насеља у општини Алибунар и у току 2017.г. Поред тога у свих10 насеља у Општини, реализован је програм хране у пакетима (пакет намењен четворочланим породицама), за 250 материјално угрожених породица; 

 • ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА према специфичним обележјима, оствареним правима, примењеним мерама и пруженим услугама центра за социјални рад – за укупно 41 жртву насиља - у већини физичко и психичко злостављање.По новом Закону о спречавању насиља у породици, Полицијски службеник је изрекао заштитне мере у 21 предмету, а у 2 предмета где је насиље било сложеније, и Суд је потврдио продужење изречене мере на 30 дана.  Саветодавно се радило на оснаживању жртве и подршци шире средине и тек након интегративног приступа, дошло би до процесуирања за изрицања мера за заштиту од насиља. ПС Алибунару се редовно доставља списак дежурних „пасивних“ радника из Центра.
 • Центар не поседује потпун статистички показатељ броја корисника рома, који остварују материјалну и друге врсте помоћи (смештај у хранитељске породице и друго), али се претпоставља да чине преко 50%, од укупног броја корисника Центра за социјални рад.  Особе са инвалидитетом остварују права на ТНП, УТНП, једнократне помоћи и углавном су збринуте у оквиру природних породица. жртве трговине људима, бескућници, повратници (реадмисија) и слично. У 2017.г. имали смо збрињавање  1 старо лице, без породичног старања.

III.  Д Е О

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА  И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА

-        СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР

-        Послови процене и планирања: урађене су почетне процене за 10 деце, 3 младих, 24 одраслих и 7 старих лица; планови и поновни прегледи су израђивани за  укупно 41 дете,  5 младих, 19 одраслих и 6 старих. Стручни радници су већим приливом предмета изузетно оптерећи у раду, али се то није одражавало на стандар и квалитет рада са странкама, јер је по 1 стручном раднику задуживано 634 предмета. Неодложне интервенције: у току године било је укупно 9 лица којима јепружена услуга хитног збрињавања, где је смештај реализован у ургентне хранитељске породице или прихватну станицу. Радници су ангажовани у хитним интервенцијама ван радног времена а наша специфичност је што од 6 стручних радникау нашем ЦСР, 3стручнарадника социјалног радастанују ван седишта ЦСР у Алибунару. У току прошле године, ангажовање радника на „пасивном“ дежурству и даље није плаћано; 

-        Специјализовани послови се реализују у предметима који се односе се на индивидуално саветовање и подршку породици и одвијају се у оквиру радног времена ЦСР.

-        Супервизијски послови се одвијају кроз подршку водитеља случаја и у специфичним условима стручног рада у ЦСР, обзиром да је супервизор уједно и водитељ случаја са 50% радног времена. 

-        Управно-правни послови, захтевају ангажовање правника са пуним радним временом, што је у ЦСР и омогућено. У току 2016.г., израђено је преко 2000 решења у поступку за решавање права грађана, учешће у тиму за материјална давања и у тиму за непосредну заштиту корисника, у радно-правним поступцима, пословима старатељства и друго.

-        Налази и мишљења се израђују за потребе Судских поступака, других надлежних установа као и тимског рада у ЦСР када су у питању хранитељства, хитна збрињавања и друго.

-        Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе.  За послове материјалних давања из Општине и других послова, ангажованје један стручни радник социјалног рада, почев од 09.2014.г., што је  знатно растеретило стручне раднике на пословима вршења јавних овлашћења, и одразило се на квалитетнији рад у овој области социјалне заштите. 

-        Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама у Републици. Приликом остваривања права грађања и пружања услуга грађанима сарадња се реализује са Општином, Службом запошљавања, Домом здравља, Службом за катастар, Основним судом у Панчеву, Полицијском станицом, Школама. Сарадња са наведеним институцијама остварује се и у пружању услуга хитне интервенције у кризним ситуацијама, јер је у току 2014.г., потписан споразум о међусобној сарадњи тих установа.

-        Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарстворада, запошљавања и социјалне политике, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију и Општину.

-        Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више  информација, у 2017. години за Установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и друге.

            Финансијски извештај за права по Општинској одлуци у 2017.години

Врста позиције План за 2017.г. Извршење у 2017.г. Проц.
Једнократне новчане помоћи    (472931) 3.972.470,оо 4.021.200,15 101
Прихватилишта за децу и одр. (472811)   700.000,оо    236.663,44 33,80
Помоћ за оболелу децу             (472311)   200.000,оо     46.800,оо 23,40
За сахране соц.угрож.лица     (472611)   700.000,оо    489.727,37 61,22
За децу-ученици спец.Школа (472931) 2.300.000,оо 1.664.456,оо 72,37
За матер.угрож. студенте        (472931) 3.570.000,оо 3.505.000,оо 98,18
УКУПНО ЗА ПРАВА    11.542.470,оо         9.963.846,96 95,32
       
Плате (411 и 412) 1.114.9654,оо    988.151,15 88,65
Материјални трошкови 3.004.500,оо 1.546.519,63 51,47
УКУПНО ПЛАТЕ И МАТЕР.ТРОШ. 4.119.465,оо 2.534.670,78 61,53
       
СВЕГА: ПРАВА И ТРОШКОВИ   15.661.935,оо       12.498.517,74 74,80

У Алибунару, фебруара 2018.г                                           

 директор,                                                                        Председник управног одбора

 Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.                                         Илија Пенца, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81