gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Комисије за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Златко Коларик функције члана Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
  2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-22/2018-04

У Алибунару, дана 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81