gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Наставничког већа Основне школе ''3.октобар'' Локве, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

  1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марица Шаманц на функцију члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника запослених.
  2. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од . године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-10/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81