gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' (''Службени лист општине Алибунар'', број 30/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар, на 21. седници одржаној 02. априла 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕKТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

  1. Именује се Оливера Цицовић за вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар.
  2. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' трајаће до избора директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'', а најдуже шест месеци.
  3. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' почиње да тече даном именовања, односно од . године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-8/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81