gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар и Решења број 022-175/2018 од 01. марта 2018. године, које је издао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова из Новог Сада као орган надлежан за давање мишљења на избор директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 02. априла 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР

  1. Именује се Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, на период од четири године.
  2. Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 02. априла 2018. године.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 28. фебруара 2018. године, из разлога остваривања континуитета у вршењу функције директора.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-7/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81