gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 36/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Овим Решење образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија).

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар.

II

Утврђује се да инспекцијски надозр над пословима из изворне надлежности врши Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове.

III

Послови и задаци Комисије су:

 1. да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
 2. да прати дистигнути ниво коориднације инспекција, иницира мере, утрђује смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, прати њихову реализацију, а нарочито:

а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција;

б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора;

в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција;

г) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;

 1. да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања инспекцијског надзора;
 2. да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима статове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
 3. да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем инспектора, подноси иницијативе надлежним органима које се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
 4. да даје стручно миђљење о предлозима контролних листа, као и њихових имена и допуна;
 5. да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;
 6. да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности Општинске управе општине Албиунар, најкасније у року од седам радних дана;
 7. да у складу са потребом подноси извештаје Општинском већу општине Алибунар, Скупштине општине Алибунар и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
 8. да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и њиховим руководиоцима;
 9. да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
 10. да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.

IV

Комисију чине председник и заменик председника и 3 члана, као и њихови заменици.

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице Комисије.

Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик председника Комисије

V

У Комисији се именују:

 1. Предраг Белић, председник Комисије
 2. Војислав Диклић, заменик председника Комисије,
 3. Саша Цветковић члан,
 4. Власто Марић, заменик члана,
 5. Зоран Паровић, члан,
 6. Цветана Радуловић Кожокари, заменик члана,
 7. Горан Марган, члан,
 8. Божидар Пајевић, заменик члана.

VI

Комисија доноси Пословник о свом раду.

VII

Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из члана ИИИ овог Решења.

VIII

У оквиру Комисије се могу образовати радне групе и стручни тимови за одређену област односно одређена питања инспекцијског надзора.

IX

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа.

Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове.

Х

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-21/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81