gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), као и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, на 21. седници Скупштине општине Алибунар, која је одржана дана 02. априла 2018. године, због закључења уговора о статусној промени припајање, донета је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о промени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016) због закључења Уговора о статусној промени припајања између Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, с једне стране, и Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, с друге стране.

Члан 2.

У Одлуци о промени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016), члан 16. мења се и гласи:

''Основни капитал Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине новчана средства у укупном износу од 37.000,00 динара и неновчани капитал у износу од 26.579,70 динара.

На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни капитал стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања бити једнак збиру вредности основног капитала друштва стицаоца и друштва преносиоца и износиће укупно уписано 2.597.887,70 РСД а уплаћено 2.569.208,00`РСД на дан уплате.

Једини члан-оснивач друштва преносиоца општина Алибунар је истовремено једини члан – оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права која је имао у друштву преносиоца.

Удео јединог члана-оснивача-општина Алибунар у друштву стицаоцу, након спровођења статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу

Износ основног капитала из става 2. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузећа''Универзал''.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава''.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-8/2018-04

Алибунар, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81