gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о грађевинском земљишту

На основу чланoва 99, 101. став 5. и 103. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 20. ст.1. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 1. Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине, или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (''Сл. гласник РС'', бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017),  члана 20. став 1. тачка 8. и члана 25. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 6. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл.дин.износ, 125/2014- ускл.дин.износ, 95/2015-ускл.дин.износ, 83/2016, 91/2016-ускл.дин.износ,104/2016-др.закон и 96/2017-ускл.дин.износ) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14, 3/15), а на предлог Општинског већа општине Алибунар,Скупштина општине Алибунар, на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године, донела је

О Д Л У К У

О  ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Овом одлуком  ближе се прописују услови, начин и поступак под којима се одређују услови  прибављања и отуђења и давања у закуп неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта  у јавној својини, на којима је као власник у јавној књизи за евиденцију непокретности и правима нањима уписана општина Алибунр, начин, услови и поступак под којима се може отуђити  грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене, услови улагања грађевинског земљишта ради остваривања јавно-приватног партнерства, односно без накнаде, као и у случају  непосредне погодбе, када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за општину Алибунар, ако пројекти унапређују локални економски развој Општине Алибунар, стара се о коришћењу грађевинског земљишта према намени земљишта одређеној планским документом, у складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта (у даљем тексту: Закон).

Грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп и као неизграђено грађевинско земљиште које није уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно подносилац захтева у поступку давања у закуп или отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, односно условима за непосредну погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.

Уговори о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно прибављеном мишљењу правобраниоца.

Тржишна вредност грађевинског земљишта се утврђује у складу са одредбама закона  којима се уређује  јавна својина.

2. Појам грађевинског земљишта

Члан 2.

Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти, у складу са законом.

Постаљање објеката у складу са члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/13, 132/14 и 145/14) није предмет ове одлуке.

3. Коришћење грађевинског земљишта

Члан 3.

Грађевинско земљиште се користи ради изградње објеката, у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола или решење о извођењу радова, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење.

4. Врсте грађевинског земљишта

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште

Члан 4.

Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено.

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени за трајну употребу, у складу са законом.

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти.

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено.

Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола и које је у складу са тим планским документом комунално опремљено за грађење, може се отуђити, односно дати у закуп у складу са Законом, подзаконским актом и овом одлуком.

У случају размене непокретности, предмет отуђења може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини.

4.2. Уређено и неуређено грађевинско земљиште

Члан 5.

Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.

Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електро мрежа, обезбеђено снабдевање комуналним производима и услугама).

5. Уређивање грађевинског земљишта

Члан 6.

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.

Поред радова из става 2. овог члана, на подручјима која су била изложена ратним дејствима, надлежни орган управе за послове цивилне заштите обавља и проверу о постојању заосталих експлозивних средстава, у складу са законом.

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси Скупштина општина Алибунар, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта.

Члан7.

Општина уређује грађевинско земљиште и стара се о његовом рационалном коришћењу, према намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са законом.

Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа, доноси годишњи Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар, који се објављује у Службеном листу општине Алибунар.

Отуђење других катастарских парцела – грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар које није обухваћено Програмом, могуће је спровести уколико су испуњени сви услови предвиђени законом и важећом планском документацијом, уколико је њихово отуђење од интереса за општину Алибунар и уколико не утиче на реализацију донетог Програма.

5.1. Припремање и опремање грађевинског земљишта средствима физичких или правних лица

Члан 8.

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и ове одлуке, а налази се у обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица, у складу са Законом.

6. Финансирање уређивања грађевинског земљишта

Члан 9.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средстава остварених од:

1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;

2) закупнине за грађевинско земљиште;

3) отуђења или размене грађевинског земљишта;

4) претварања права закупа у право својине, у складу са законом;

5) накнаде за уређивање грађевинског земљишта и

6) других извора у складу са законом.

II    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

1. Надлежност и надлежни органи

Члан 10.

Грађевинским земљиштем у јавној својини Општине Алибунар (у даљем тексту: грађевинско земљиште) располаже Општина Алибунар у складу са законом и овом одлуком.

Располагањем грађевинским земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се:

1. отуђење;

2. давање у закуп;

3. међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини;

4. улагање у капитал;

5. установљавање права стварне службености, у складу са посебном одлуком.

Општина прибавља грађевинско земљиште у јавну својину Општине у складу са законом и овом одлуком.

Под отуђењем грађевинског земљишта, односно под прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сматра се и размена.

Члан 11.

Поступак давање у закуп непокретности у јавној својини, отуђење непоретности упоступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, као и отуђење непосредном подбом спроводи Комисија за спровођење поступка располагањем грађевинским земљиштем (у дањем тексту Комисија) коју формира  Општинско веће.

Комисија обавља поступак прибављања грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар, размену и деобу грађевинског земљишта на основу одлуке Скупштине општине Алибунар

Комисија из става 2. овог члана, ради у саставу: председник и три члана, а који имају своје заменике, а који се именују из реда запослених Општинске управе Алибунар.

Комисија се састаје по потреби а одлуке се доносе већином гласова.

У раду Комисије учествује председник или заменик председника, чланови или њихови заменици.

Административно-техничке послове за Комисију обавља унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне послове.

Комисија ће о току поступка водити записник, и по окончаном поступку сачинити предлог Одлуке која се доставља Општинском већу и Скупштини општине на усвајање.

Члан 12.

Уговоре о располагању грађевинским земљиштем, прибављању грађевинског земљишта и све друге правне послове који се закључују на основу одлуке из члана 11. закључује председник општине по овлашћењу Скупштине општине, односно друго лице које овласти на основу пуномићја председника општине.

Правни послови из става 1. овог члана оверавају се код јавног бележника, а трошкове овере и друге трошкове, као и пореске обавезе, сноси лице са којим се закључује уговор.

Општинска Управа ће примерак овереног примерка о закљученом правном послу из става 1. овог члана, доставити правобранилаштву надлежном за општину Алибунар (у даљем тексту: правобранилац), у року од три дана од дана овере.

У случајевима из поглавља XII ове одлуке, не закључује се правни посао.

Члан 13.

Правни послови из члана 12. став 1. ове одлуке, закључују се по претходно прибављеном мишљењу правобраниоца, које је дужно да мишљење да у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева.

Уколико правобранилац не да мишљење у року из става 1. овог члана, сматраће се да је дато позитивно мишљење.

2. Тржишна вредност грађевинског земљишта

Члан 14.

Грађевинско земљиште се отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у складу са Одлуком о утрђивању цене квадратног метра одговарајуће непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Алибунар.

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, на коме је власник општина Алибунар, спроводи  комисија коју образује Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар.

Ако је пре отуђења потребно спровести препарцелацију, односно парцелацију, заинтересовани субјекат може финасирати израду пројекта препарцелације, односно парцелације, уз сагласност власника грађевинског земљишта у јавној својини. У случају да заинтересовани субјекат не буде изабран као најповољнији понуђач, трошкове поступка препарцелације, односно парцелације, том субјекту надокнађује  најповољнији понуђач.

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину општине Алибунар, утврђује републички орган надлежан за процену тржишне вредности.

Тржишна вредност се утврђује по 1 m² грађевинског земљишта.

За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена која се утврди у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом и непосредном погодбом.

Цена, закупнина, односно накнада за установљено право службености и рок плаћања су обавезан део одлуке.

Рок плаћања је 8 дана од дана овере уговора код јавног бележника.

У случају да се стекну услови за повраћај уплаћене цене, закупнине, односно накнаде, односно раскида уговора, повраћај средстава се врши у року до 30 дана од дана раскида уговора.

III ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 15.

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, давањем у закуп грађевинског земљишта у јавној својини испод тржишне цене, односно закупниме или без накнаде

1. Поступци отуђења грађевинског земљишта

1.1. Отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем и прикупљањем понуда јавним огласом

                                                                          

Члан 16.

Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити ради изградње, у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова.

Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине.

Почетни износ цене је тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује.

Грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се лицу које понуди највећу цену за то земљиште.

Изузетно од става 4. овог члана, грађевинско земљиште се може отуђити по цени која је мања од тржишне цене, или отуђити без накнаде, у складу са подзаконским актом Владе Републике Србије.

                             

Члан 17.

Заинтересовано лице подноси Општинској управи иницијативу за покретање поступка отуђења грађевинског земљишта.

Члан 18.

Општинско веће на основу обавештења Општинске управе о поднетој иницијативи из члана 17. ове одлуке, доноси решење да се приступа отуђењу грађевинског земљишта.

Решење из става 1. овог члана обавезно садржи: опис и ближе податке о грађевинском земљишту које се отуђује, врсту, односно намену објекта, начин јавног оглашавања (јавним надметањем или прикупљањем понуда), почетни износ цене и износ депозита.

Члан 19.

Одлуку о расписивању јавног огласа за спровођење поступка надметања и поступка прикупљања понуда за грађевинско земљиште у јавној својини општине Алибунар доноси Општинско веће.

Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и званичном интернет-сајту Општине Алибунар.

Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта садржи нарочито:

 1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина, по потреби друге ближе податке);
 2. врсту, односно намену објекта;
 3. степен комуналне опремљености и посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено грађевинско земљиште;
 4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго;
 5. почетни износ цене;
 6. рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања;
 7. рок плаћања цене и последицу пропуштања;
 8. рок привођења грађевинског земљишта намени;
 9. обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда, уплати депозит на депозитни рачун;
 10. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду;
 11. рок за подношење пријава, односно понуда;
 12. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
 13. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде бити одбачене;
 14. друге податке и информације од значаја за успешно оглашавање.

Члан 20.

Ради учествовања у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања понуда, подносилац пријаве, односно понуде мора уплатити депозит на депозитни рачун Општине, с тим да висина депозита износи 20%.

Члан 21.

Рок за подношење пријава, односно понуда, не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Пријаве, односно понуде, се достављају на писарници Општинске управе Алибунар лично или путем поште.

Поступак јавног надметања, односно отварања писаних понуда, спроводи Комисија.

Члан 22.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно понуда за учествовање у поступку прикупљања понуда јавним огласом (у даљем тексту: понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ о уплати депозита, као и изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног огласом.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено у овом члану, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Члан 23.

Пријаву, односно понуду не могу поднети председник, заменик председника, нити било који члан комисије.

Члан 24.

Поступак јавног надметања, односно отварања понуда је јаван.

Члан 25.

Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском земљишту које се отуђује и почетни износ цене.

Председник комисије констатује колико је пријава, односно понуда примљено и по редоследу приспећа јавно отвара и чита цео текст пријаве, односно понуде.

Председник комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву, односно понуду.

Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно понуде, ко је од подносилаца пријава, односно понуда присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања, односно присуствује поступку отварања понуда и које су пријаве, односно понуде неблаговремене, односно непотпуне.

Председник комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања.

Председник комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне понуде одбацују.

Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши износ цене.

Председник комисије објављује почетак јавног надметања и позива учеснике да дају своје понуде износа цене.

Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно каже износ цене који нуди.

Председник комисије пита три пута да ли неко даје више од највишег претходно понуђеног износа и после трећег позива, констатује који је највиши понуђени износ и име понуђача.

Учесник који је понудио највиши износ потписује изјаву са назнаком висине износа.

Председник комисије објављује када је јавно надметање завршено.

Комисија је дужна да у року од три радна дана од дана окончања јавног надметања односно, односно отварања понуда приспелих по јавном огласу за прикупљање понуда, достави председнику општине извештај о спроведеном поступку јавног надметања односно прикупљању понуда.

Извештај из става 13. овог члана, обавезно садржи: копију јавног огласа, записник о јавном надметању и предлог Комисије да се закључи уговор о отуђењу са лицем које је понудило највећу цену.

Уколико председник општине утврди недостатке или нејасноће у Извештају комисије, налаже Комисији да у року од три дана отклони уочене недостатке.

Уколико председник општине утврди да је дошло до повреде поступка, поништава донету одлуку.

Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда имају право увида у поднете пријаве, односно понуде.

Члан 26.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и кад истом приступи само један учесник.

Услови за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом су испуњени и уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско земљиште отуђује под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене.

Уколико јавно надметање, односно поступак прикупљања понуда јавним огласом не успе, поступак оглашавања се може поновити по истеку рока од најмање 15 дана од дана неуспелог јавног надметања, односно отварања понуда, о чему одлуку доноси председник општине.

Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда пријаве два или више учесника и понуде исти износ цене, комисија ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи доставе другу понуду о висини цене, која мора бити већа од претходне понуде.

Члан 27.

Уколико учесник јавног надметања који је понудио највиши износ цене одустане пошто председник Комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља.

Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио највиши износ цене одустане пошто је комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља.

Лице из ст. 1. и 2. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, решење о понављању поступка јавног оглашавања доноси Председник општине.

1.2. Отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом

Члан 28.

Грађевинско земљиште се може отуђити непосредном погодбом ради:

 1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација, органа јединцие територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини,
 2. исправке граница суседних катастарских парцела,
 3. формирање грађевинске парцеле, у складу са одредбама закона којим се уређује област одређивања, односно утврђивања земљишта за редовну употребу објекта,
 4. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији,
 5. размене грађевинског земљишта,
 6. спровођења поступка враћања одузете имовине и обештећења, у складу са посебним законом,
 7. међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини,
 8. деобе грађевинског земљишта у сусвојини, или заједничкој својини Општине Алибунар и других носилаца права својине, односно права коришћења,
 9. испуњавања уговорних обавеза насталих од дана ступања на снагу закона по основу уговора када је Република Србија једна од уговорних страна,
 10. реализације пројекта за изградњу објекта од значаја за Републику Србију.
 11. реализације инвестиционих пројеката у року од највише три године од дана стицања права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености. 

Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом подноси се Општинском већу, које захтев упућује Комисији, а која по обради предмета прибавља податак о тржишној цени грађевинског земљишта и исти доставља подносиоцу захтева.

Подносилац захтева је дужан да у року од пет дана од дана пријема обавештења о тржишној цени грађевинског земљишта, да писмену изјаву да је сагласан са ценом и да прихвата плаћање укупне тржишне цене у прописаном року.

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни, или изјави да не прихвата цену и плаћање у прописаном року, сматраће се да је одустао од захтева.

Комисија израђује нацрт Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом, који доставља Општинском већу ради утврђивања предлога одлуке.

По усвајању одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом од стране Скупштине општине, а на предлог Општинског већа, иста се доставља на сагласност јавном правобранилаштву.

По овлашћењу Скупштине, председник општине закључује уговор са заинтересованим лицем.

Све трошкове настале закључењем уговора сноси заинтересовано лице.

1.2.1. Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине, или без накнаде

                                                               

Члан 29.

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар, испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде спроводи комисија коју образује Скупштина општине Алибунар.

Предмат отуђења, односно давања у закуп испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде је катастарска парцела, односно катастарске парцеле неизграђеног грађевинског земљишта.

Отуђење грађевинског земљишта, у складу са ставом 1. овога члана, може се споровести под условом да је то грађевинско земљиште намањено за изградњу, у складу са важећим планским документом, на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола за:

 1. објекат у функцији реализације инвестиционог пројекта који се унапређује локални економски развој;
 2. објекат који је намењен за социјално становање, у складу са законом којим се уређује социјално становање или изградњу објекта за потребе обављања послова из надлежности  државних органа, односно органа аутономне покрајине или Општине Алибунар, или објеката у обавезној јавној својини и да је инвеститор тог објекта Република Србија, односно аутономна покрајина;
 3. објекат је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим се уређује  комунална делатност.

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се може отуђити ако стицалац, односно закупац прихвати обавезу да на предметном грађевинском земљишту изгради објекат чија површина одговара максималној бруто развијеној грађевинској површини будућег објекта планираном за изградњу на том грађевинском земљишту, прописаној планским документом.

Изузетно, из одредаба става 2. овог члана, када се ради о изградњи производних објеката, бруто развијена грађевинска површина будућег објекта може бити мања од максимално бруто развијене грађевинске површине будућег објекта, прописана планским документом за изградњу на том грађевинском земљишту.

Члан 30.

Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени која је мања од тржишне цене, или отуђити без накнаде, када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих од дана ступања на снагу закона, на основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорних страна, када се ради о међособном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини, као и када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, када се поред отуђења у складу са законом и овом одлуком, неизграђено грађевинско земљиште  може дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне закупнине, или дати у закуп без наднаде.

Када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих  до дана ступања на снагу Закона, на основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорених страна, уз захтев се доставља уговор, на основу кога се утврђују обавезе Републике Србије.

Када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини, уз захтев се доставља образложење о основаности располагања.

Када се ради о  реализацији пројекта за изградњу објекта од значаја за Републику Србију, уз захтев се доставља доказ да је грађевинско земљиште намењено за изградњу, у складу са важећим планским документом на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола и ако стицалац, односно закупац, прихвати иобавезу да на предметном грађевинском земљишту изгради објекат чија површина одговара максималној бруто развијеној грађевинској површини будућег објекта планираном за изградњу на том грађевинском земљишту, прописаној планским документом.

Члан 31.

Пројекат локалног економског развоја из члана 29. став 3. тачка 1  ове одлуке  су пројекти који од посебног  значаја за привредни развој републике Србије и локалног економског развоја, чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1% и сразмерно увећавају јавни приходи.

Општина Алибунар може отуђити грађевинско земљиште у зонама које су намењене  изгградњи привредних објеката по цени која је мања од тржишне цене, или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, за изградњу објеката из члана 29. став 3. тачка 1. ове одлуке, као и објекте за обављање услуга у области информационо-комуникационих технологија, које могу бити предмет мађународне трговине.

Износ умањење тржишне вредности цене за пројекте локалног економског развоја из члана 29. став 3. тачка 1. ове одлуке, не може бити већа од очекиваног износа увећања јавних прихода по основу реализације тог пројекта, односно инвестиције, у периоду од пет година од почетка реализације пројекта, односно инвестиције.

                                                                         

Члан 32.

За пројекте  економског резвоја из члана 29. став. 3 тачка 1. ове одлуке, ако се  отуђење врши прикупљањем понуда јавним огласом, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, општина Алибунар је дужна да сачини елаборат о оправданости, који садржи нарочито:

 1. попис и површину катастарске/катастарких парцела за које се предлаже отуђење;
 2. податке  из планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом графичког приказа  локације у одговарајућој размери;
 3. процену Министарства финасија - Пореске управе о тржишној вредности  катастарских парцела;
 4. одређење свих пројеката и субјеката који могу да учествују у поступку јавног надметања;
 5. услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме и мерила за оцену понуда  и одређивање износа умањења тржишне вредности;
 6. врсту и висину обезбеђења које подноси учесник у јавном надметању;
 7. економску анализу очлекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од реализације инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката;
 8. преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна покрајина и општина Алибунар обезбеђују за реализацију тог пројекта;
 9. друге податке битне за оцену оправданости отуђења грађавинског земљишта:

Поред елабората оправданости из става 1. овога члана, доставља се  текст нацрта јавног огласа који се објављује ако Влада дâ претходну сагласност, у складу са законом и овом одлуком.

Економска  анализа  очекиваних  ефеката из става 1. тачка 7. овог члана, мора приказати очекивано повећање запослености и јавних прихода, ефекте на обим привредних активности других привредних субјеката и на квалитет живота у датој средини.

Елаборат о оправданости  из става 1 овог члана сачињава Општинска управа - Оделење за привреду, јавне службе и развој, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског земљишта, а усваја га Скупштина општине Алибунар, по спроведеном јавном увиду у трајању од осам дана.

                                                                       

Члан 33.

За пројекте економског развоја из члана 29. став 3. тачка 1. ове одлуке, ако се отуђење грађевинског земљишта врши непосредном погодбом, пре подношења захтева  за давање претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског земљишта, општина Алибунар је дужна да сачини елаборат о оправданости, који садржи нарочито:

 1. попис и површину катастарских парцела које предлаже за отуђење;
 2. податке из планског документа на основу кога се може  издати локацијска  и грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој размери;
 3. процену Министарства финасија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских парцела;
 4. податке о субјекту који се овлашћује  за потпис уговора о отуђењу, по добијању сагласности Владе;
 5. податке о правом односно физичком субјекту-стицаоцу права својине на предметном грађевинском земљишту;
 6. износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу;
 7. обавезу стицаоца права својине да обезбеди банкарску гаранцију по добијању сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза;
 8. економску нализу очекиваних трочкова  и економску анализу очекиване користи од реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних резултата социјалних ефеката;
 9. преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна покрајина и општина Алибунар обезбеђују за реализацију пројекта, односно инвестиције;
 10. друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским земљиштем.

Елаборат оправданости из става 1. овог члана сачињава Општинска управа - Оделење за привреду, јавне службе и развој, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског земљишта, а усваја га Скупштина општине Алибунар, по спроведеном јавном увиду у трајању од најмање осам дана.

Члан 34.

Када се ради о располагању из члана 29. став 3. тачка 2. и 3. и члана 30. ове одлуке, не сачињава се елаборат о оправданости.

Члан 35.

Захтев за давање  претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта у складу са овом одлуком, подноси надлежни правобранилац, односно други орган који заступа општину Алибунар.

Уз захтев  из става 1. овог члана  доставља се елаборат о оправданости из члана 32. ове одлуке и текст јавног огласа, када се отуђење спроводи прикупљањем понуда јавним огласом, односно елаборат о оправданости из члана 33. ове одлуке и нацрт уговора о располагању, када се отуђење спроводи непосредном погодбом.

Влада одлучује о захтеву из става 1. овога члана на предлог Комисије, која има председника и шест чланова. Председник комисије је министар надлежан за послове  грађевинарства.

Надлежност, састав и начин рада Комисије, утврђује Влада актом о образовању, а иста предлаже Влади давање претходне сагласности, у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Члан 36.

На предлог комисије, Влада доноси акт којим се даје претходна сагласност на отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне цене, или на отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, или акт којим се одбија давање сагласности.

По добијању претходне сагласности Владе, расписује се јавни оглас о прикупљању понуда  отуђење грађевинског замљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне цене,  или отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде.

Јавни оглас у поступку прикупљања понуда мора бити расписан у року који не може бити дужи од годину дана од дана давања претходне сагласности Владе, а рок за прикупљање понуда јавним огласом не може бити краћи од 30 дана.

По спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом, одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са овом одлуком доноси Скупштина оштине Алибунар, у року који не може бити дужи од 45 дана.

Одлуком из става  4 овог члана одрђује се и субјекат за потписивање уговора о отуђењу у складу са овом одлуком.

Члан 37.

По добијању претходне сагласности Владе, општина Алибунар као власник грађевинског земљишта у јавној својини, спроводи поступак непосредне погодбе и по спроведеном поступку, Скупштина општине Алибунар доноси одлуку о закључењу уговора  о отуђењу у складу са овом одлуком, у року који не може бити дужи од 45 дана, и одлуком се одређује субјекат за потписивање  уговора о отуђењу.

Члан 38.

Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени која је мања од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, непосредном погодбом, без обавезе израде елабората о оправданости, у случајевима:

 1. када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу закона, по основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорних страна;
 2. када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини.

О располагању грађевинским земљиштем из става 1. тачка 1. и 2. овог члана, на предлог дирекције, одлучује Влада.

У случају из става 1. овог члана, земљиште  се може отуђити непосредном погодбом и по тржишним  условима, у складу са интересима Републике Србије и Општине Алибунар, а предлог садржи образложење за предметно располагање као и мишљење надлежног правобранилаштва, односно други орган који заступа општину Алибунар .

Када се ради о реализацији пројекта за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, поред отуђења у складу са законом и овом одлуком, неизграђено грађевинско се може дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне закупнине, или дати у закуп без накнаде.

Отуђење, односно давање у закуп из става 1. овога члана, спроводи се прикупљањем понуда јавним огласом или непосредном погодбом, без обавезе израде елабората о оправданости.

1.2.2. Отуђење грађевинског земљишта ради формирања грађевинске парцеле за објекат изграђен у целости на земљишту у јавној својини Општине Алибунар

Члан 39

Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта за који је поднет захтев за легализацију-озакоњење за који је надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације-озакоњења, или објекта који је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на њима у складу са раније важећим законима којима је уређивана легализација објеката, или на основу Закона о легализацији објеката ("Службени гласник РС", бр. 95/13 и 117/14), односно који је предмет поступка озакоњења у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", бр. 96/15), врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњу и овом одлуком, на основу правноснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, или на основу правоснажног решења којим је одређено да је грађевинско земљиште испод објекта земљиште за редовну употребу, сходно одредбама закона којим је уређена област одређивања земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима.

У случају да је решење којим је одређено да је грађевинско земљиште испод објекта земљиште за редовну употребу основ отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, отуђење се врши у корист власника објекта из става 1. овог члана,

У случају да на основу решења којим се одређује да је грађевинско земљиште испод објекта земљиште за редовну употребу објекта, орган надлежан за упис права на непокретностима не изврши парцелацију грађевинског земљишта тако да земљиште испод објекта постане посебна катастарска парцела, лице коме је отуђено грађевинско земљиште испод објекта, у уговору о отуђењу даје неопозиву и безусловну сагласност власнику грађевинског земљишта у јавној својини да може спроводити промене на катастарској парцели у смислу парцелације, као и отуђивати грађевинско земљиште другим власницима објеката, односно другим сувласницима грађевинског земљишта, без обавезе да за те промене, односно отуђење тражи сагласност сувласника грађевинског земљишта коме је исто отуђено испод објекта.

Уколико је грађевинско земљиште већ дато у закуп испод објекта ради озакоњења објекта, закупац је дужан да у року од пет година од дана правноснажности решења о озакоњењу покрене поступак за утврђивање земљишта за редовну употребу у складу са законом, у ком случају стиче право да му се по правоснажности решења о утврђивању грађевинског земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле отуђи преостали део грађевинског земљишта, непосредном погодбом по тржишним условима, у складу са законом и овом одлуком.

Члан 40.

Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта који је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Службени гласник РС", бр. 25/13 и 145/14), врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу са законом и овом одлуком, а на основу правноснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле.

1.2.3. Отуђење дела грађевинског катастарске парцеле у јавној својини 

Члан 41.

Отуђење дела грађевинске парцеле у јавној својини општине Алибунар за потребе спровођења озакоњења незаконито изграђених објектата, који су изграђени на више катастарских парцела које су са различитим правом својине над земљиштем, врши се у складу са важећим законским прописима.

2. Цена и рок плаћања

Члан 42.

Цена представља приход Општине Алибунар и уплаћује се на одговарајући рачун.

Обавеза плаћања цене утврђује се у одлуци о отуђењу грађевинског земљишта.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15 дана од дана достављања одлуке о отуђењу грађевинског земљишта.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу одлуке о отуђењу се преноси на одговарајући рачун Општине Алибунар.

Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, оделење надлежно за послове финансија враћа депозит најкасније у року од осам по окончању поступка.

3. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 43.

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: одлука) садржи нарочито:

 1. начин отуђења (јавно оглашавање - јавно надметање или прикупљање понуда јавним огласом, односно непосредна погодба и разлог непосредне погодбе, давања у закуп испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде);
 2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује;
 3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина и по потреби друге ближе податке);
 4. износ цене, рок плаћања, рачун на који се врши плаћање и последице пропуштања плаћања у року, а уколико се грађевинско земљиште отуђује у поступку јавног оглашавања и износ уплаћеног депозита;
 5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште, односно елементе из члана 8. ове одлуке;
 6. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње;
 7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу закључи уговор о отуђењу и последицу пропуштања закључења уговора у року.

4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 44.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу) се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу.

Уговор о отуђењу садржи нарочито:

 1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина и по потреби друге ближе податке);
 2. износ цене;
 3. износ уплаћеног депозита уколико је грађевинско земљиште отуђено у поступку јавног оглашавања;
 4. потврду да је цена измирена у целости и сагласност Општине Алибунар да лице коме је грађевинско земљиште отуђено, у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, упише право својине на грађевинском земљишту;
 5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште, односно одредбе из члана 8. ове одлуке;
 6. констатацију о року у коме ће лице коме је грађевинско земљиште отуђено бити уведено у посед истог;
 7. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње;
 8. права и обавезе у случају неизвршења обавеза;
 9. начин решавања спорова;
 10. услове, начин и поступак за раскид уговора;
 11. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго;
 12. друга права и обавезе.

           

5. Стављање ван снаге одлуке о отуђењу

Члан 45.

Председник општине доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о отуђењу у случају да лице коме је одлуком отуђено грађевинско земљиште:

 1. не плати цену у року утврђено одлуком  о отуђењу;
 2. одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу;
 3. после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке о отуђењу подноси Општинска  управа одмах по протеку рока за плаћање цене.

У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог члана, предлог за доношења одлуке о стављању ван снаге одлуке о отуђењу подноси Општинска управа, односно лице коме је одлуком отуђено грађевинско земљиште.

Лице из става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда.

Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита.

6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 46.

Уговор о отуђењу се може раскинути у случају да лице коме је грађевинско земљиште отуђено одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато, као и уколико не извршава друге обавезе из уговора о отуђењу.

У случају из става 1. овог члана, предлог за раскид уговора о отуђењу подноси лице коме је грађевинско земљиште отуђено, односно Општинска  управа.

Члан 47.

По предлогу за раскид уговора о отуђењу председник општине доноси одлуку којом се ставља ван снаге донета одлука о отуђењу грађевинског земљишта.

На основу решења из става 1. овог члана, председник општине, у име и за рачун Општине Алибунар, и лице коме је грађевинско земљиште отуђено закључују споразумни раскид уговора о отуђењу, у року од 30 дана од дана достављања решења из става 1. овог члана лицу коме је грађевинско земљиште отуђено.

У случају да не буде закључен споразумни раскид уговора о отуђењу, у року из претходног става, председник општине има обавезу да једнострано раскине уговор о отуђењу, у складу са законом којим се регулишу облигациони односи.

Потписи уговорача на уговору о раскиду уговора о отуђењу, оверавају се пред надлежним јавним бележником, а трошкови овере падају на терет лица са којим се раскида уговор.

Члан 48.

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да Општини надокнади евентуално насталу штету.

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, по достављању доказа да је испунио обавезе из става 1 овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита.

IV ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП

Члан 49.

Грађевинско земљиште се може дати у закуп ради:

 1. изградње објеката за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са законом;
 2. реализације пројеката од значаја за Републику Србију;
 3. међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини;
 4. давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законом,
 5. остваривања јавно-приватног партнерства.

1. Давање грађевинског земљишта у закуп ради изградње објекта за који се издаје привремена грађевинска дозвола

                                                                             

Члан 50.

Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, на одређено време, на рок на који се доноси привремена грађевинска дозвола (зависно од врсте објекта, односно радова), који се може продужити за онолико времена за колико је орган надлежан за издавање привремене грађевинске дозволе продужио решење о привременој грађевинској дозволи, а укупно најдуже до пет година.

У случају из става 1. овог члана, грађевинско земљиште се даје у закуп непосредном погодбом по тржишним условима, а тржишну вредност закупнине (у даљем тексту: закупнина) по 1m² грађевинског земљишта које се даје у закуп, на месечном нивоу, утврђује унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за послове локалне пореске администрације.

Уз захтев за давање грађевинског земљишта у закуп који се подноси Општинској управи доставља се тржишна вредност закупнине утврђена од стране органа из става 2. овог члана и налог за достављање уговора о закупу грађевинског земљишта издат од стране органа надлежног за издавање привремене грађевинске дозволе, који мора да садржи опис објекта који се гради, површину грађевинског земљишта коју је потребно дати у закуп и рок на који ће се издати привремена грађевинска дозвола.

Унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне послове обавештава подносиоца захтева о: месечном износу закупнине, року плаћања, максималном броју рата, начину усклађивања рата и средствима обезбеђења плаћања, о могућности да укупан износ закупнине плати једнократно, као и року за једнократну уплату.

Подносилац захтева је дужан да се у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана, писмено изјасни о начину плаћања закупнине и да достави средства обезбеђења уколико се определи да плаћање врши на рате.

Подносилац захтева може дати изјаву и непосредно унутрашњој организационој јединици Општинске управе надлежној за имовинско-правне послове, о чему се сачињава записник.

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не прихвата закупнину или не достави средства обезбеђења (уколико се плаћање врши на рате), сматраће се да је одустао од захтева.

Закупнина представља приход Општине и уплаћује се на одговарајући рачун Општине Алибунар.

Закупац грађевинског земљишта може платити закупнину једнократно или у ратама.

Обавеза плаћања закупнине, износ закупнине и начин плаћања утврђују се решењем о давању грађевинског земљишта у закуп.

Укупна закупнина је износ месечне закупнине помножен са временом (укупним бројем месеци) на које се грађевинско земљиште даје у закуп.

У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се врши у року од 15 дана од дана достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп.

У случају плаћања закупнине у ратама, плаћање се врши у онолико месечних рата на колики је рок грађевинско земљиште дато у закуп, а највише на 36 рата. Прва рата у висини од 10% утврђене укупне закупнине плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп, а преостали износ укупне закупнине у једнаким месечним ратама, највише 35.

Рате ће се усклађивати са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике, за период од уговореног обрачуна закупнине, до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу.

За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна камата у складу са законом који уређује висину стопе и начина обрачуна затезне камате.

Ради обезбеђења плаћања закупнине, уколико се плаћање на врши рате, средства обезбеђења за правна лица су неопозива банкарска гаранција "без приговора" и наплатива "на први позив", која гласи на износ закупнине, а вансудска хипотека успостављена у корист општине код физичких лица на непокретности која вреди најмање три пута више од износа укупне закупнине.

Наплата средстава обезбеђења ће се вршити у корист прописаних уплатних рачуна.

Контролу плаћања рата, усклађивање рата, обрачун затезне камате и наплату средстава обезбеђења врши унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија.

У случају продужења рока закупа спроводи се нови поступак давања у закуп, на начин прописан овим чланом, у ком случају се мењају решење и уговор о закупу грађевинског земљишта.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар правним лицима, као и у свим другим случајевима када је уговор о закупу прописан као имовинско-правни основ за изградњу, извођење радова, односно постављање објеката.

2. Одлука о закупу грађевинског земљишта

Члан 51.

Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта садржи нарочито:

 1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у закуп;
 2. податке о катастарској парцели;
 3. податке о врсти, односно намени објекта;
 4. висину, рок и начин плаћања закупнине (једнократно или на рате, са констатацијом да ће се уколико се уговори плаћање на рате износ рате усклађивати са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике), рачун на који се врши уплата, средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате и последице пропуштања плаћања у року;
 5. рок трајања закупа;
 6. рок привођења земљишта намени, односно рок изградње привременог објекта;
 7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп, закључи уговор о закупу.

3. Уговор о закупу грађевинског земљишта

Члан 52.

Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито:

 1. податке о катастарској парцели;
 2. опис и ближе податке о врсти, односно намени и величини објекта који ће се градити;
 3. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара плаћање закупнине на више рата уговор садржи начин усклађивања висине закупа са индексом раста потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за вођење статистике;
 4. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате;
 5. рок трајања закупа;
 6. року и начину плаћања доприноса за уређивање земљишта;
 7. услове за уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште;
 8. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени, односно рок изградње привременог објекта;
 9. права и обавезе у случају неизвршења обавезе;
 10. обавезу закупца да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго;
 11. начин решавања спорова;
 12. поступак и услове за измену или раскид уговора;
 13. услове под којима се закупцу предметно земљиште може дати у својину;
 14. друга права и обавезе.

4. Давање грађевинског земљишта у закуп у другим случајевима

Члан 53.

У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности, у складу са посебним законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп на временски период предвиђен уговором о концесији, односно на временски период на који је поверено обављање комуналне делатности.

 Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп без накнаде приватном партнеру на рок на  који је закључен јавни уговор, на начин  и под условима  садржаним  у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама.

5. Стављање ван снаге решења о давању у закуп грађевинског земљишта

Члан 54.

Председник општине Алибунар доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о давању у закуп у случају да лице коме је решењем дато у закуп грађевинско земљиште:

 1. не плати укупну закупнину у року утврђеном у одлуке о давању у закуп (уколико је као начин плаћања закупнине утврђена једнократна уплата) или не плати прву рату, односно остале рате у року утврђеном решењем о закупу (уколико је као начин плаћања закупнине утврђено плаћање на рате);
 2. одустане од закупа после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате закупнине, а пре закључења уговора о закупу;
 3. после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате закупнине, не приступи закључењу уговора о закупу у року од 30 дана од дана достављања решења о закупу.

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке о закупу, подноси Општинска управа одмах по протеку рока за плаћање закупнине.

У случају из става 1. тач. 2. и 3. овог члана, предлог за доношења одлуке о стављању ван снаге одлуке о давању у закуп, подноси Општинска управа, односно лице коме је решењем дато у закуп грађевинско земљиште.

Уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања, лице из става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се наплатити.

Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном износу, умањеног за износ депозита, уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања.

Члан 55

Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен или се гради на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом у складу са ранијим законима о планирању и изградњи, закуподавац ће, на захтев закупца, изменити уговор о закупу тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити нови власник објекта, односно дела објекта.

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно други правни основ којим се стиче право својине на објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом, односно правноснажно решење о наслеђивању, са потврдом пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или са потврдом пореске управе о ослобађању од пореске обавезе, и изјава новог власника објекта, односно дела објекта да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу.

Ако се промени власник катастарске парцеле коме је у поступку исправке граница суседних катастарских парцела дато у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, на захтев новог власника може се изменити уговор о закупу тако што ће на место дотадашњег закупца, ступити нови власник катастарске парцеле.

Уз захтев за измену уговора о закупу из става 3. овог члана доставља се доказ о праву својине на катастарској парцели, основ стицања са потврдом пореске управе о измирењу пореза по основу стицања права својине или са потврдом пореске управе о ослобођењу од пореске обавезе и изјава власника да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу.

По захтеву из става 1. и 3. овог члана, председник општине доноси одлуку којом се мења закупац, тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца, ступити нови власник.

На основу одлуке из става 5. овог члана закуподавац закључује са новим власником уговор о закупу, односно уговор о измени уговора о закупу, у року од 30 дана од дана достављања одлуке новом власнику, који по потписивању представља основ за промену уписа закупца у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима. Права и обавезе за новог закупца настају даном уписа права закупа у јавној књизи о непокретностима и правима на њима.

6. Претварање права закупа у право својине

Члан 56.

Право закупа на изграђеном грађевинском земљишту које је стечено уговором о закупу у трајању од најмање 50 година, закљученом у складу са ранијим законима о планирању и изградњи, претвара се у право својине под условима и на начин прописан Законом, по измирењу укупне закупнине, о чему унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија издаје потврду.

У случају из претходног става овог члана, правобранилац на захтев закупца, ради претварања права закупа у право својине, доставља органу надлежном за послове вођења евиденције непокретности и правима на њима и доказ да у законском року није покренут судски поступак од стране Општине Алибунар за раскид уговора о закупу, односно да је исти окончан у корист подносиоца захтева уколико је покренут.

7. Раскид уговора о закупу

     

Члан 57.

Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока:

 1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп;
 2. ако закупац не плати закупнину у висини од три доспеле месечне рате;
 3. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње већ за друге намене,
 4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште намени у уговореном року, односно не изгради привремени објекат у уговореном року и
 5. у другим случајевима у складу са законом.

Члан 58.

На раскид уговора о закупу сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на раскид уговора о отуђењу.

      

Члан 59.

Лице са којим је раскинут уговор о закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права закупа у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да граду надокнади евентуално насталу штету.

Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, по достављању доказа да је испунио обавезе из става 1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном износу, уколико је закупнина плаћена једнократно, умањеном за депозит (уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања) и сразмерни део износа закупнине за период држања грађевинског земљишта у закупу, у складу са налазом и мишљењем сталног судског вештака грађевинске струке.

V    МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 60.

Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини је пренос права јавне својине на грађевинском земљишту између носилаца права јавне својине.

Под међусобним располагањем из става 1. овог члана, подразумева се и давање грађевинског земљишта у закуп и размена.

Међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, с тим да се грађевинско земљиште може отуђити или дати у закуп без накнаде, односно по цени, односно закупнини која је мања од тржишне у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овом одлуком.

У случају да се међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту врши по тржишним условима, тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује Републички орган надлежан за процену тржишне вредности.

VI     УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ

Члан 61.

Неизграђено грађевинско земљиште се може уносити као оснивачки улог у јавно предузеће и друштво капитала.

Уношење грађевинског земљишта из става 1. овог члана, врши се на начин и у поступку који су прописани Статутом, посебним законима којима је уређена област привредних друштава и јавних предузећа и оснивачким актом јавног предузећа, односно друштва капитала уколико се ради о улагању у капитал већ основаних правних лица.

Начин и услове за улагање из става 1. овог члана ближе прописује Влада Републике Србије.

VII       УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ

Члан 62.

Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Алибунар, као послужном добру, подносе заинтересовани, уз захтев прилажу идејни пројекат инфраструктурног објекта, а захтев се подноси унутрашњој организационој јединици Општинске управе надлежној за имовинско-правне послове.

Након прикупљања потребне документације, одлука о установљавању права службености доставља се Општинском већу, а исту усваја Скупштина општине Алибунар.

За установљавање права службености плаћа се накнада, ако одлуком није другачије одређено.

По правоснажности одлуке са подносиоцем захтева закључује се уговор, који по овлашћењу Скупштине општине потписује председник општине, или лице кога председник опуномоћи.

Уколико стицалац права службености не изврши плаћање накнаде из става 3. овог члана у року наведеном у уговору, уговор се ракида.

Све трошкове који настану закључењем уговора сноси подносилац захтева.

VIII      ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ

Члан 63.

Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину Општине Алибунар у складу са одредбама закона којим је уређена јавна својина, које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину.

Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Општине Алибунар спроводи се у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним законом, уредбом и овом одлуком.

Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину Општине је тржишна вредност предметне непокретности.

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује Министарство финансија Републике Србије – Пореска управа.

Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом, али не изнад процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:

 1. случај када грађевинско земљиште које се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама једино одговара потребама Општине Алибунар, односно правних лица које је основао Општина Алибунар, с тим да решење којим се прибавља грађевинско земљиште садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем понуда;
 2. случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине.

Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину Општине и бестеретним правним послом (поклон или једнострана изјава воље).

Члан 64.

Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине за потребе уређења површина јавне намене може се, осим у поступку прописаном законом којим се уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског земљишта, непосредном погодбом, по тржишним условима.

Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта за потребе из става 1. овог члана врши Општина по тржишним условима, у складу са законом, подзаконским прописима и општим актима Општине који уређују прибављање ствари у јавну својину.

Купопродајну цену из уговора о прибављању грађевинског земљишта у складу са овим чланом, исплаћује Општина Алибунар у складу са финансијским планом Општине Алибунар.

IX      РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 65.

У случају размене између власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, не спроводи се поступак јавног надметања ни прикупљања писмених понуда.

Предмет размене за грађевинско земљиште у јавној својини могу бити и објекти, станови и пословни простори, уколико је у интересу носиоца јавне својине.

Размена непокретности спроводи се под условима прописаним одредбама члана 30. Закона о јавној својини, који се односе на прибављање и размену непокретности у јавној својини и одлуком  о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ставри у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Поступак размене када је један од власника на грађевинском земљишту Република Србија, спроводи Републичка дирекција за имовину Републике Србије, и пре доношења  одлуке Владе о размени непокретности, Дирекција утврђује да је размена у интересу Републике Србије.

У циљу утврђивања да је разнена  вепокретности у интересу Републике Србије, по захтеву Дирекције, утврђује се тржишна вредност непокретности које су предмет размене, ако постоји потреба  за утврђивањем вредности биљних засада, процену вредности утврђује вештак  одговарајуће струке, са списка сталних судских вештака.

Када је власник на грађевинском земљишту општина Алибунар, пре доношења одлуке о размени  непокретности, утврђује се тржишна вредност непокретности које су предмет размене, а ако постоји потреба за утврђивањем тржишне вредности биљних засада, процену вредности утврђује вештак одговарајуће струке, са списка сталних судских вештака.

Ближе услове за размену непокретности, када је власник на грађевинском земљишту уређује општина Алибунар.

          

X     ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 66.

Деоба грађевинског земљишта у сусвојини Општине Алибунар и других носилаца права својине врши се сходно одредбама закона којим се уређују основе својинско-правних односа и ове одлуке, непосредном погодбом, по тржишним условима. Деоба се врши у циљу развргнућа сувласничке заједнице.

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да је на грађевинском земљишту уписана јавна својина Општине Алибунар и право коришћења лица за које ће право и услови за претварање права коришћења у право својине бити уређено посебним законом, у ком случају се врши развргнуће сувласничке, односно сукорисничке заједнице.

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да је на грађевинском земљишту уписана јавна својина Општине Алибунар и право дугорочног закупа које је стечено на основу ранијих закона о планирању и изградњи.

Предмет деобе може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.

Тржишну вредност грађевинског земљишта које је предмет деобе утврђује организациона јединица општинске управе надлежна за послове утврђивања пореза на имовину, а у оправданим случајевима тржишну вредност може утврдити и републички орган надлежан за процену тржишне вредности, нарочито у случају када је предмет деобе грађевинско земљиште у својини других носилаца права јавне својине.

Члан 67.

Ради развргнућа сувласничке или сукорисничке заједнице, односно деобе грађевинског земљишта на коме је уписано право дугорочног закупа, прибавља се информацију о могућностима и ограничењима градње на грађевинском земљишту које је предмет деобе, а по потреби и извештај о могућностима парцелације, односно препарцелације.

Уколико је ради доношења решења о деоби грађевинског земљишта потребна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, подносилац захтева обезбеђује израду пројекта, у складу са извештајем из става 1 овог члана и сноси трошкове израде.

У случају да је грађевинско земљиште које је предмет деобе, или део тог земљишта, више катастарских парцела, од којих су неке постојеће или планиране јавне површине, критеријум који је опредељујући приликом процене оправданости и целисходности деобе је стицање права искључиве својине општине Алибунар на грађевинском земљишту јавне намене.

У случају да је предмет деобе грађевинско земљиште на више катастарских парцела, од којих су неке изграђене, а неке неизграђене, критеријум који је опредељујући приликом процене оправданости и целисходности деобе је стицање права искључиве својине општине Алибунар на неизграђеном грађевинском земљишту.

Члан 68.

Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити другом сувласнику, непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта у случају:

 1. да постоји сувласништво на катастарској парцели за коју нема урбанистичких услова за формирање две или више грађевинских парцела;
 2. да идеални део грађевинског земљишта у јавној својини прерачунат у реални део не испуњава услов за формирање посебне грађевинске парцеле;
 3. да се грађевинска парцела састоји од више катастарских парцела од којих су неке у јавној, а неке у приватној својини, с тим да грађевинско земљиште у јавној својини не испуњава услов за посебну грађевинску парцелу, а нису испуњени други услови за отуђење непосредном погодбом у поступку исправке границе суседних катастарских парцела.

У случајевима из става 1. тач. 1. и 2. овог члана, идеални део грађевинског земљишта у јавној својини, може се отуђити и јавним оглашавањем ради изградње, под условом да је катастарска парцела неизграђено грађевинско земљиште које испуњава услове грађевинске парцеле и које је намењено за изградњу, и под условом да такав захтев поднесе други сувласник, у ком случају се примењују одредбе ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта јавним оглашавањем.

У случају из става 1, тачка 3. овог члана, катастарске парцеле у јавној својини које чине део грађевинске парцеле могу се отуђити јавним оглашавањем ради изградње у складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта јавним оглашавањем, под условом да такав захтев поднесу власници преосталих катастарских парцела које чине грађевинску парцелу.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, други сувласник, односно власници катастарских парцела које чине део грађевинске парцеле, дају сагласност Општини да спроведе поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, путем јавног оглашавања, донесе одлуку о отуђењу и закључи уговор о отуђењу.

Члан 69.

Одредбе ове одлуке којима је уређена деоба грађевинског земљишта, сходно се примењују и на деобу неизграђеног грађевинског земљишта у заједничкој својини Општине Алибунар и других носилаца права својине, односно корисника из члана 63. став 2. ове одлуке, под условом да се на основу уверења органа надлежног за упис права на непокретностима, или других доказа, може утврдити реални удео сувласника, односно сукорисника, с тим да уколико реални удео не може да се утврди, претпоставка је да су сувласнички, односно сукориснички удели једнаки.

XI СТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ВАН СНАГЕ

Члан 70.

Уколико се утврди да је у поступку располагања грађевинским земљиштем, услед непотпуног или погрешно утврђеног чињеничног стања, односно услед погрешне примене материјалног права, грађевинским земљиштем располагано супротно закону, односно одлуци, председник општине ће донети одлуку којом ће изменити, односно ставити ван снаге донету одлуку о располагању, у ком случају се примењују одредбе ове одлуке које се односе на раскид уговора, с тим да последица одлуке о измени може бити и закључење анекса уговора.

Председник општине ће донети одлуку као у ставу 1. овог члана, и у другим случајевима када је то потребно ради усаглашавања са новим чињеничним стањем.

Члан 71.

Председник општине може донети одлуку којим се у целини или делимично ставља ван снаге донета одлука, односно други акт о додели земљишта на коришћење ради изградње, у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године, у случају да такав захтев поднесе Општинска управа, лице коме је земљиште додељено, односно његов правни следбеник, као и у случају да то лице није уписано као корисник у јавној евиденцији о непокретностима и правима на њима.

Захтев за доношење решења из става 1. овог члана подноси Општинса управа, односно лице коме је земљиште додељено, односно његов правни следбеник.

У случају из става 1. овог члана, лице може остварити право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у складу са општим актом Општине Алибунар важећим у време потписивања уговора о раскиду.

XII САГЛАСНОСТИ

Члан 72.

Председник општине доноси решење којим даје сагласност за изградњу: другом сувласнику, сукориснику, односно заједничару на грађевинском земљишту у сусвојини, односно заједничкој својини општине и другог лица, када је таква сагласност услов прибављања решења о одобрењу за извођење радова, издавање грађевинске дозволе и у случају озакоњења објеката.

Председник општине доноси решење којим даје сагласност и у другим случајевима у вези грађевинског земљишта, када је таква сагласност услов за остваривање права подносиоца захтева.

У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев прилаже налог за достављање сагласности издат од стране органа надлежног за послове издавања решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, као и доказ да је дата сагласност и других сувласника, односно заједничара на катастарској парцели.

Члан 73.

Процену испуњености услова, односно целисходност и оправданости давања сагласности из члана 62. ове Одлуке, даје Комисија.

Члан 74

Јавна предузећа и друга правна лица, чији је оснивачи Општина Алибунар  (у даљем тексту: предузеће), немају обавезу прибављања сагласности општине ради изградње, извођења радова или постављања објеката на грађевинском земљишту у јавној својини општине, под условом да је изградња планирана програмом пословања предузећа, односно да том изградњом предузеће остварује регистровану комуналну или другу делатност, у ком случају надлежни орган издаје одговарајућу дозволу на Општину Алибунар за потребе предузећа.

Мишљење о испуњености услова из става 1. овог члана, даје организациона јединица Општинске  управе надлежна за област којој припада делатност предузећа.

Одредба става 1. овог члана не односи се на изградњу којом се непокретности прибављају у јавну својину општине.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75

Захтеви за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини општине, односно прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине, као и други захтеви који су поднети до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по општем акту који је важио у време подношења захтева, осим захтева за давање грађевинског земљишта у закуп непосредном погодбом и захтева за промену уговора о закупу из ове одлуке, који ће се решавати у складу са овом одлуком уколико су ти захтеви поднети после ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 132/2014).

Изузетно од става 1. овог члана, захтеви из става 1. овог члана ће се решавати у складу са овом одлуком уколико се подносилац захтева тако изјасни.

Члан 76.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту, број 463-32/16-03-02 од 22.09.2016. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2016).

Члан 77.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар".

Број: 463-9/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

                                                                                        

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић, с.р 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81