gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изради Плана детаљне регулације за ветропарк ''Банат'' у Општини Алибунар

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину  (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и члана 15. и 40. Статута општине Aлибунар(''Службени лист општине Aлибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Aлибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 21. седници одржаној 02. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ВЕТРОПАРК БАНАТ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за ветропарк ''Банат'' у општини Алибунар (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Овом одлуком утврђује се оквирнаграница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана.

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације за ветропарк Банат у општини Алибунар се налази на тромеђи катастарских парцела 1562/10, 1562/11 и 1559.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати јужну међу катастарских парцела 1559, 1556, 1555 и 1554 до тромеђе катастарских парцела 1592/5, 1554 и 1593/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу катастарске парцеле 1592/5, пресеца атарски пут, катастарска парцела 1620 и долази до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 1651 и 1650/1.

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати јужну међу атарског пута до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 1620 и катастарских парцеле 1650/1 и 1649/2, мења правац ка југу и прати источну међу катастарске парцеле 1650/1, пресеца атарски пут, катастарска парцела 1705 и његовом јужном међом у правцу истока долази до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 1712 и 1713/1.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу катастарских парцела 1712 и 1756/1, пресеца атарски пут, катастарска парцела 1837. Мења правац ка истоку и пратећи јужну међу атарског пута долази до границе катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, поново мења правац ка југу и дужином од око 765 м прати границу катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, скреће ка западу, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2563 и долази до тромеђе атарских путева , катастарске парцеле 2563 и 1989 и катастарске парцеле 1990/30.

Од ромеђе граница у правцу запада прати јужну међу атарског пута, катастарска парцела 1989 до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 1990/8 и 1990/9, скреће ка југу и прати источну међу катастарске 1990/8 до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 2036 и катастарских парцела 1990/8 и 1990/9.

Од тромеђе граница у правцу истока дужином од око 80 м прати северну међу атарског пута, пресеца га и у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 2067/7, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2178 и у правцу истока, његовом јужном међом долази до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 2186 и  2187.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 2186, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2201, даље у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 2204/10, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2312 и наставља у правцу истока, прати јужну међу атарског пута и пресецајући катастарске парцеле 2200 и 2199 и долази до границе катастарских општина Нови Козјак и Владимировац, мења правац ка југозападу и прати границу катастарских општина Нови Козјак и Владимировац до тромеђе катастарских парцела 2326 и 2586/1 са границом катастарских општина Нови Козјак и Владимировац.

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати источну међу катастарске парцеле 2326 до тромеђе катастарских парцела 2326 и 2530 и границе катастарских општина Нови Козјак и Владимировац, наставља у правцу северозапада и пратећи границу катастарских општина Нови Козјак и Владимировац долази до тромеђе катастарских општина Нови Козјак, Владимировац и Падина.

Од тромеђе катастарских општина граница у правцу севера дужином око 1000 м прати границу катастарских општина Нови Козјак и Падина, скреће ка истоку, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2365 и пратећи северну међу атарског пута, катастарска парцела 2397 долази до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 2397 и 2385/15 и катастарске парцеле 2385/14.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу атарског пута, катастарска парцела 2385/15, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2366, прати западну међу катастарске парцеле 2344, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2327, прати западну међу катастрске парцеле 2293/3, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2271, наставља у правцу севера и прати западну међу катастарске парцеле 2232 и долази до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 2226 и катастарских парцела 2232 и 2233.

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2226, прати западну међу катастарских парцела 2162/1, 2091/1 и 1963 и долази до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 1969 и катастарских парцела 1962 и 1963, мења правац ка северозападу и дужином од око 800м прати јужну међу атарског пута, пресеца га и у правцу севера прати западну међу катастарске парцеле 1908, пресеца пут, катастарска парцела 1882, дужином од око 60м у правцу северозапада прати његову северну међу а затим у правцу севера прати западну међу катастарске парцеле 1800 до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 1799 и 1561 и катастарске парцелае 1800.

Од тромеђе граница у правцу истока дужином од око 770 м прати јужну међу атарског пута, катастарска парцела 1799, мења правац ка северу, пресеца атарски пут и прати западну међу катастарских парцела 1780, 1699, 1660/2 и 1562/11 и долази до почетне тачке описа оквирне границе обухвата Плана.

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Нови Козјак.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 830 .

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израдуПлана дефинисане су Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/12).

За потребе израде Плана прибавиће се адекватни подаци и подлоге од надлежног РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Алибунар, као и катастарско-топографски план у размери 1:1000.

Члан 4.

Овим планом биће испоштовани принципи планиране намене земљишта, одрживог коришћења и уређења простора у функцији енергетског објекта за производњу електричне из обновљивих извора енергије.

Члан 5.

Визија и циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу ветрогенераторског постројења, обезбеђивање капацитета инфраструктуре за предметно подручје, дефинисање земљишта јавне намене,  уређење и заштита предметног простора, утврђивање могућности и ограничења за изградњу планираних садржаја у склопу комплекса и ван њега и то:

  • да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу ветрогенераторског постројења,
  • дефинисање начина и техничких карактеристика прикључења на електроенергетски систем.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухвата утврђивање правила уређења и грађења ветрогенераторског постројења за производњу електричне енергије снаге до 75 MW.

Планом ће се предвидети саобраћајни приступ, преко постојећих атарских и приступних путева. Дефинисаће се трасе и капацитети мреже инфраструктуре неопходне за функционисање предметног ветрогенераторског постројења.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана:

-        минималне интервенције у простору у смислу даље деградације предметног подручја,

-        заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи.

Структуру основнихнаменапростораикоришћењаземљишта у обухвату Плана чине: пољопривредно земљиште, земљиште намењено за комплекс за ветрогенераторско поље.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 3 (три) месеца,од дана достављања Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду, достављања адекватног катастарско-топографског плана са ажурним стањем на терену, као и услова за уређење простора од органа, организација и предузећа који су Законом овлашћени да их утврђују.

Члан 8.

Средства за израду Плана обезбеђује WindVision Operations.

ОквирнапроценафинансијскихсредставазаизрадуПлана износи 2.500.000 динара, при чему ће се коначна цена дефинисати уговором о изради Плана.

Члан 9.

Носилац израде Плана је ОУ Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове.

Члан 10.

После доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове урбанизма општине Алибунар, организоваће  упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан 11.

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања
Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке је Решење о потреби израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар на животну средину, које је  донело Одељење за инспекцијскке послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, Општинскe управе општине Алибунар, под бројем 501-10/2018-05, од дана 08.03.2018. године.

Члан 13.

План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а преостали примерци ће се чувати у органима Општине.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 350-8/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

                                                                                        

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81