gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. став 2. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцијам јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

О Д Л У К У

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Алибунар, орган надлежан за покретање поступка давања у закуп, објављивање огласа и спровођењу поступка јавног надметања путем прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора или непосредном погодбом, образовање Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија), доношење акта о давању у закуп пословнног простора, као и за одређивање лица надлежног за закључење уговора о давању у закуп.

Члан 2.

Под пословним простором у смислу ове Одлуке сматрају се пословне зграде, пословне просторије, спортски објекти и спортски терени, гараже, отворена складишта и друге просторије изграђене, купљене или на други начин прибављене у својину Општине Алибунар.

Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне вредности закупнине, утврђених на основу аката општине Алибунар којима се уређује закупнина за пословни простор.

Члан 3.

Давање у закуп пословног простора врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања писмених понуда (у даљем тексту: Уредба) и одредаба ове Одлуке.

II ПОСТУПАК ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

Члан 4.

Пословни простор даје се у закуп у поступку јавног надметања и прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и непосредном погодбом.

Члан 5.

Одлуку о формирању Комисије и покретању поступка јавног оглашавања пословнго простора доноси Општинско веће Општине Алибунар (у даљем тексту: Веће).

Предлог одлуке из става 1. овог члана припрема Општинска управа – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Општинска управа).

Уз предлог из става 2. овог члана, Већу се доставља и текст јавног огласа, осим у случају давања пословног простора у закуп непосредном погодбом.

Члан 6.

Комисија има председника и најмање два члана. Актом о образовању и именовању комисије уређују се послови и задаци комисије. Комисија пуноважно одлучује уколико седници присуствује више од половине чланова, а одлука се сматра донетом када се о њој изјасни више од половине од укупног броја чланова.

Члан 7.

Комисија у свом раду сачињава записник и образложен предлог одлуке за давање пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора доставља Општинској управи.

Општинска управа предлог акта о давању пословног простора у закуп са текстом уговора о закупу пословног простора доставља Већу.

Акт о давању пословног простора у закуп доноси Веће.

Члан 8.

На основу акта о давању пословног простора у закуп из члана 7. ове Одлуке закључује се уговор о давању пословног простора.

Уговор у име Општине Алибунар закључује председник општине Алибунар.

 1. Поступак јавног надметања и прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања

Члан 9.

Након доношења Одлуке о давању у закуп пословног простора, Комисија објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Општине Алибунар и обавезно садржи:

-        назив органа и корисника пословног простора који се даје у закуп у јавној својини (назив закуподавца),

-        ближе податке о начину давања у закуп (прикупљање писаних понуда или јавно надметање),

-        опис пословног простора који се даје у закуп,

-        услови под којима се пословни простор даје у закуп (рок трајања закупа),

-        обавеза закупца у вези са коришћењем пословног простора за одређену сврху и намену,

-        време и место одржавања јавног надметања, односно јавног отварања понуда,

-        начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, односно писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда,

-        почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп,

-        висину и начин полагања депозита, односно висину и трајање банкарске гаранције,

-        рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда,

-        назнаку да се у пријави, односно понуди, обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,

-        начин, место и време за достављање понуде/пријаве,

-        критеријуме за избор најповољнијег понуђача,

-        време и место отварања понуде, односно одржавање јавног надметања и

-        друге елементе потребне за спровођење поступка.

Члан 10.

Висина депозита за учешће у поступку износи 20% од почетне цене месечне закупнине пословног простора који се даје у закуп.

Депозит се полаже на начин утврђен објављеним огласом.

Писана понуда, односно пријава за јавно надметање за коју није положен депозит, неће се разматрати.

Понуђачима чија писана понуда/пријава буде изабрана као најповољнија положени износ депозита урачунава се као унапред плаћен део закупнине, након закључења уговора о закупу пословног простора.

Понуђачима чија понуда/пријава није најповољнија, односно не буде разматрана у случајевима предвиђеним овом Одлуком, депозит се враћа по истеку рока за приговор на резултате поступка.

Понуђач чија је понуда/пријава изабрана као најповољнија губи право на повраћај депозита уколико у року од петнаест дана од дана пријема позива за закључивање уговора о закупу пословног простора не закључи уговор.

Члан 11.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном метру.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача применом осталих кригеријума из обласа.

Члан 12.

Рок за подношење понуде/пријаве на оглас не може бити краћи од седам дана од дана објављивања огласа.

Члан 13.

Понуда/пријава мора да садржи:

 1. доказ о уплати депозита,
 2. износ закупнине која се нуди,
 3. податке о подносиоцу и то за:

-        физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађанина, контакт телефон и фотокопију/електронски читач личне карте,

-        предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађанина, назив радње, матични број,

-        правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

 1. адресу пословног простора за који се подноси,
 2. делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност која је огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору),
 3. износ понуђене закупнине по метру квадратном, без ПДВ-а, који не може бити нижи од почетног износа по метру квадратном одређеног огласом

Све понуде/пријаве морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

Уз понуду/пријаву достављају се прилози у складу са огласом.

Члан 14.

Понуде/пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар – Општинска управа, 26310 Алибунар, Трг слободе бр. 4, са назнаком ''Не отварати – понуда за јавни оглас/пријава за јавно надметање''.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

Понуде се предају на писарници Општинске управе општине Алибунар, или путем поште.

Члан 15.

Понуда/пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац пословног простора у јавној својини општине Алибунар, и који по том или неком другом основу има дуговања према општини Алибунар, односно који се није придржавао других уговорених одредаба, неће се разматрати.

Члан 16.

Неблаговремене или непотпуне понуде/пријаве се одбацују.

Неблаговремене понуде/пријаве се враћају неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Члан 17.

Поступак јавног надметања/прикупљања писмених понуда сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којим се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем ако прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, или буде изабрана за најповољнијјег понуђача, или не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Поступак јавног надметања/прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.

Члан 18.

Отварање понуда/пријава је јавно и спроводи га комисија на месту, у време и на начин одређен огласом.

У поступку отварања понуда/пријава, комисија констатује:

-        присуство понуђача и других лица;

-        број поднетих понуда/пријава;

-        благовременост и потпуност понуде/пријаве;

-        садржину сваке благовремене понуде/пријаве;

-        понуде/пријаве које се одбацују и

-        друге значајне чињенице.

Члан 19.

Понуде/пријаве разматрају се без присуства понуђача и других лица.

Члан 20.

У поступку прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања комисија врши избор најповољнијег понуђача.

Уколико у постпку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из става 2. овог члана у датом року не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним закупом, комисија ће путем жреба извршити извор најповољнијег понуђача.

Комисија је у обавези да све понуђаче обавести о резултатима поступка најкасније у року од седам дана од дана отварања понуда.

Сваки понуђач има право на приговор у року од три дана од дана пријема обавештења о резултатима поступка.

О приговору одлучује Општинско веће.

Члан 21.

У поступку јавног надметања могу да учествују само подносиоци пријава који испуњавају све услове из огласа.

По окончању поступка јавног надметања, комисија утврђује најповољнијег подносиоца пријаве.

Члан 22.

По доношењу акта о давању пословног простора у закуп најповољнији понуђач позива се да у року од 15 дана од дана његовог достављања закључи уговор о закупу пословног простора.

Члан 23.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу пословног простора сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.

Уколико се у периоду од доношења одлуке о давању пословног простора у закуп до закључења уговора о закупу пословног простора утврди да је рачун најповољнијег понуђача блокиран, или је најповољнији понуђач престао да постоји, губи право на повраћај депозита.

У случају из става 1. и 2. овог члана уговор о закупу пословног простора може се закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем, односно са првим следећим најповољнијим понуђачем који пристане на закључење уговора.

 1. Поступак непосредне погодбе

Члан 24.

Поступак непосредне погодбе покреће се на захтев заинтересованог лица у случајевима:

 1. када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад;
 2. када носилац престане да обавља своју делатност услед тешке болести, одласка у пензију, смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца под условом да настави са обављањем исте делатности;
 3. када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца – правног лица дошло до одређених статусних, одн. организационих промена;
 4. када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач, или када оснивач правног лица због брисања истог из регистра надлежног органа тражи да буде одређен за закупца као физичко лице;
 5. када закупац који је уредно измиривао обавезе плаћања закупнине тражи продужење уговора о закупу закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
 6. када се пословни простор даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба на период до 30 дана;
 7. у случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка, почетна висина закупнине по којој се даје у закуп умањиће се на 80% од почетне тржишне висине закупнине, чији износ умањења утврђује надлежан орган носиоца права јавне својине, према кретању висине закупнине на тржишту, с тим што у том случају рок закупа не може бити дужи од три године;
 8. када се пословни простор не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака јавног оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине права јавне својине према кретању висине закупнине на тржишту, с тим што у том случају рок закупа не може бити дужи од три године;
 9. када давање у закуп тражи физичко лице којем је пословни простор одузет национализацијом, односно његови наследници под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
 10. када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други закупац тражи закључење уговора о закупу, као један закупац;
 11. када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;
 12. када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи.

Члан 25.

За закупце пословног простора може да буде одређено више лица, у ком случају су закупци у обавези да споразумно одреде лице за кога ће се испостављати фактуре за закуп и друге трошкове коришћења простора.

Члан 26.

Веће може да да препоруку Комисији за давање пословног простора у закуп да се одређени пословни простор да у закуп на период до три године, непосредном погодбом, када се пословни простор даје у закуп за културне, научне, образовне, социјалне, здравствене и хуманитарне намене, политичким странкама и другим политичким организацијама, удружењима, друштвима, клубовима и другим случајевима од интереса за Општину Алибунар, под условом да се тај простор не користи за остваривање прихода.

III УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Члан 27.

Уговор о закупу пословног простора закључује се на одређено време, а највише до пет година.

Уговор о закупу пословног простора за који је пред надлежним органом покретнут поступак за враћање одузете имовине, закључује се на период до доношења правноснажног решења у поступку, а најдуже до пет година.

Уговор о закупу пословног простора може да се закључи и на дужи временски период са закупцима ако је то од значаја за Општину Алибунар и у другим оправданим случајевима, уз претходну сагласност Већа.

Члан 28.

Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да положи средство обезбеђења плаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног простора, и то:

-        банкарску гаранцију;

-        хипотеку на непокретности;

-        сопствену меницу или меницу авалирану од другог правног лица;

-        личну меницу, или

-        друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује финансијско пословање.

Положена средства обезбеђења враћају се закупцу по престанку уговора о закупу уколико закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих трошкова коришћења пословног простора.

Члан 29.

Закупцу који први пут закупи пословни простор, осим случајева преузимања закупа пословног простора непосредном погодбом, пословни простор се предаје у виђеном стању, најкасније у року од седам дана од дана закључења уговора о закупу.

Приликом примопредаје пословног простора сачињава се записник који чини саставни део уговора о закупу и којим се констатује стање пословног простора.

Члан 30.

Закупац не може да мења нити да проширује делатност који обавља у пословном простору, без сагласности Већа.

Члан 31.

Закупац не може закупљени простор или његов део издати у подзакуп.

 1. Обавезе закупца

Члан 32.

Закупац је у обавези да:

 1. користи пословни простор у складу са уговором;
 2. од надлежних органа прибави све неопходне сагласности потребне за обављање уговорене делатности у пословном простору о сопственом трошку;
 3. редовно измирује закупнину у роковима и на начин одређен уговором о закупу;
 4. спроведе обавезне мере противпожарне заштите, у складу са прописима;
 5. редовно измирује трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, накнаде, телефон и друго);
 6. редовно одржава пословни простор;
 7. омогући Јавном предузећу контролу коришћења пословног простора, и
 8. пословни простор по истеку закупа испразни од лица и ствари и у исправном и функционалном стању врати Јавном предузећу.

Члан 33.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове текућег одржавања и неопходних поправки објекта у коме се пословни простор налази, сразмерно коришћеном простору, без права потраживања накнаде.

Стварни трошкови електричне енергије, воде, телефона, противпожарне заштите, накнада и друго, падају на терет закупца без права потраживања.

Закупац је у обавези да плаћањем напред наведених стварних трошкова коришћења пословног простора регулише са пружаоцима услуга одмах по закључењу уговора о закупу.

Члан 34.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца, а сви трошкови адаптације падају на терет закупца.

Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који немају карактер инвестиционог одржавања, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.

Извештај о постојећем стању пословног простора, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, израђује стручно лице које ангажује закупац, с тим да трошкови израде ове документације сноси закупац.

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од одобренх радова на инвестиционом одржавању у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрења за то одступање, јер радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова неће се признати закупцу.

У року од 30 дана од дана завршетка радова, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стручне комисије коју формира Председник општине, уз сагласност Општинског већа.

Стручна комисија ће проценити вредност, квалитет изведених радова и о томе сачинити извештај.

Закупац који је уз сагласнсот закуподавца у инвестиционо одржавање, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине и износи од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.

Укупан износ умањења закупнине не може бити већи од укупног износа средстава које је закупац уложио приликом инвестиционог одржавања пословног простора.

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода изивођења радова, који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора за период док трају радови, а најдуже шест месеци, по основу посебно обраложене одлуке, носиоца права јавне својине.

Одлуку о умањењу висине закупнине по основу улагања сопствених средстава закупца у инвестиционо одржавање пословног простора доноси Комисија у складу са Уредбом, уз сагласност Већа.

 1. Престанак уговора о закупу

Члан 38.

Уговор о закупу престаје протеком рока на који је закључен, на основу споразума уговорних страна, престанком постојања зајкупца, односно смрћу закупца, и на основу отказа.

Уколико уговор о закупу престаје пре истека рока на који је закључен, уговорни отказни рок је 30 дана.

Члан 39.

Уговор о закупу може да се откаже ако:

-        се грађевинско земљиште приводи намени, а пословни простор који је предмет закупа треба да преда надлежном предузећу или инвеститору;

-        закупац не плати закупнину ни у рок од 15 од дана када је Јавно предузеће позвало на плаћање;

-        закупац пословни простор или његов део изда у подзакуп;

-        закупац врши радове на адаптацији или инвестиционом одржавању пословног простора без сагласности власника;

-        закупац не одржава пословни простор;

-        закупац пословни простор користи супротно уговореној намени;

-        закупац не обавља уговорену делатност дуже од 30 дана;

-        закупац не омогући приступ овлашћеним лицима закуподавца ради контроле коришћења пословног простора;

-        закупац пословни простор користи на начин којим се пословном простору или објекту у коме се пословни простор налази, кривицом закупца или лица за које је закупац одговоран, наноси штета;

-        закупац пословни простор користи на начин који узнемирава друге кориснике пословног простора или станаре у згради односно објекту у коме се пословни простор налази;

-        закупац не измирује трошкове коришћења пословног простора према пружаоцима услуга;

-        закупац одмах по извршеној промени која се тиче закупца о истом не обавести закуподавца;

-        је пословни простор потребан Општини Алибунар за друге намене и

-        у другим случајевима утврђеним уговором о закупу.

Уговор о закупу отказује Председник општине Алибунар, уз сагласност Општинског већа.

Члан 40.

По престанку закупа закупац је дужан да измири све обавезе по основу закупа и пословни простор, празан од лица и ствари, у исправном и функционалном стању, преда Јавном предузећу.

О примопредаји пословног простора сачињава се записник.

IV ЗАКУПНИНА

Члан 41.

Висина закупнине утврђује се у месечном износу према квадратном метру пословног простора, множењем цене закупа са површином.

Члан 42.

Закупнина се плаћа унапред у валутном року, најкасније до 15-ог у месецу за текући месец.

Изузетно, закупнина се може плаћати унапред, за одређени временски период.

У закупнину утврђену у складу са овом Одлуком није урачунат ПДВ, нити други трошкови коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, телефон итд.), који падају на терет закупца.

Закупац је обавезан да плаћа порез у складу са Законом.

Члан 43.

Закупнина за спортске објекте и терене који се дају у закуп непосредном погодбом на повремено коришћење ради организације спортских, културних и других активности, утврђује се зависно од намене за коју се даје на повремено коришћење.

Висину закупнине из става 1. овог члана утврђује надлежни орган Општинске управе општине Алибунар – Одељење за финансије (Локална пореска администрација), уз сагласност Већа.

Члан 44.

У случају издавања у закуп спортског објекта – стадиона, у закуп се издају затворени простори у спортском објекту са правом коришћења отвореног спортског терена и трибина.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове одржавања отвореног спортског терена и трибина, без права потраживања.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Уговори о закупу закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке остају на снази до истека рока на који су закључени.

Члан 46.

Одредбе обе одлуке сходно се примењују на давање у закуп пословног простора на коме општина има право коришћења, а у току је поступак уписа јавне својине општине Алибунар на том пословном простору, у складу са Законом.

Члан 47.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању пословног простора у јавној својини општине Алибунар, број 464-2/2017-04 од 15.06.2017. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 17/2017).

Члан 48.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 464-2/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81