gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о прибављању непокретне имовине у јавну својину општине Алибунар

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 107/2016 и 113/2017), члана 21а. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар, на 21. седници од 02. априла 2018 године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Прибавља се у јавну својину општине Алибунар непокретна имовина у државној својини на коју право коришћења има Јавно предузеће за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар, као и непокретна имовина у државној својини на којој је као корисник уписан неки од правних претходника Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар.

У јавну својину општине Алибунар прибављају се и непокретности на којима је лице из става 1. овог члана вангрунтовни власник.

Члан 2.

Непокретна имовина из члана 1. ове Одлуке прибавља се сагласно Одлуци о преносу непокретне имовине у јавну својину општине Алибунар, број: 69/2018, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар и Решења о давању сагласности на Одлуку одлуку о преносу непокретне имовине у јавну својину општине Алибунар које је донела Скупштина општине Алибунар, број: 404-11/2018-04 од 14. 02. 2018. године.

Члан 3.

О прибављању непокретности у јавну својину донеће се посебно решење.

Члан 4.

О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Алибунар.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 463-8/2018-04.

Алибунар, 02. април 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81