gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености

На основу члана 69. став 8., члана 135. став 3. и члана 145. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 46. став 1. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

О Д Л У К А

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености, постављања подземних цеви електроенергетских и телекомуникацинионих кабловских инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене, као и предузимање осталих непходних подземних и надземних радова, инвеститору комплекса ''Ветроелектране Алибунар1'' ''Winvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Ветроелектране Алибунар 2''''Windvision Windfarm B'' д.о.о. Алибунар, на парцели у

КО Владимировац

  1. број катастарске парцеле 11188, потес или улица Нови Владимировац, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 35а 04m³.
  1. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен анекс уговора, оверни број 321/2018 од 01.02.2018.г., којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног добра.
  2. За службеност из тачке 1. ове Одлуке инвеститор ће платити накнаду, која ће бити одређена анексом уговора прописаним тачком 2. ове Одлуке.
  3. За закључење анекса уговора из тачке 2. ове Одлуке у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине Алибунар.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења из разлога хитности, и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

           

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар, ул. Жарка Зрењанина 10, Алибунар, обратио се Оделењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар захтевом за реконструкцију некатегорисаног пута који се налази у обухвату Плана детаљне регулације комплекса, а граничи између две КО Владимировац и Селеуш.

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/14 и 145/2014), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.

Ради изградње и комплетирања целине ветропарка, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке, као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености.

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.

Број: 463-7/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81