gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Пословника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. став 1. тачка 1. и члана 51. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године усваја

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Пословнику Скупштине општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 13/2016 и 18/2016), у члану 49. додаје се став 2. који гласи:

''Предлози кандидата за управне и надзорне одборе морају бити образложени. Предлози кандидата за управне и надзорне одборе са образложењем биће објављени на интернет страници општине Алибунар''.

Члан 2.

У члану 62. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

''Савет или комисија која одобрава извештај о извршењу буџета институције може затражити помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће доносити информисану одлуку.''

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 3.

У члану 71а. став 4. мења се и гласи:

''Предлози аката поднетих Скупштини ради доношења објавиће се на интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката који су поднети Скупштини ради доношења.''

Члан 4.

После члана 69. додаје се члан 69а. и гласи:

''Предлози аката за које је одређена јавна расправа достављају се Скупштини заједно са предлозима и сугестијама пристиглим у току јавне расправе.

Предлагач има обавезу да образложи предлог или сугестију коју није усвојио.

Предлози и сугестије пристигли у току јавне расправе, као и одговори на предлоге и сугестије објавиће се на интернет страници општине Алибунар.''

Члан 5.

Измене и допуне Пословника Скупштине општине Алибунар ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 011-2/2018-04

У Алибунару, дана 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81