gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење (постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинском путу Девојачки бунар - Владимировац)

Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС) – (у даљем тексту: Закон), члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 33/2016), члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016) и Решења бр. 1-112-81-4/2016-03-02 од 01.12.2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.

Одређује се постављање вертикалне саобраћајне сигнализацијена деоници општинског пута Девојачки бунар – Владимировац, од раскрснице са државним путем IIБ реда број 310, у правцу ка насељеном месту Владимировац.

Вертикалну саобраћајну сигнализацију поставити према Ситуацији достављеној уз Предлог за измену режима саобраћаја на деоници општинског пута Девојачки бунар – Владимировац, од раскрснице са државним путем IIБ реда бр. 310, издатог од стране ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'', под бројем -118-/2018, од 02.03.2018. године.

II.

Налаже се ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' да:

-        изврши техничку регулацију саобраћаја из става I. овог решења постављањем вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са Законом и Правилником о саобраћајној сигнализацији,

-        да постављену вертикалну саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

III.

Рок за извршење овог решења је до 30.07.2018. године.

IV.

Ово Решење објавити у ''Сл. листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 34-20/2018-05

13. март 2018. године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Саша Цветковић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81