gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009,73/2010, … 99/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017), Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 63, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 547.800,00 (петсточетрдесетседамхиљадаосамсто динара и 00/100) динара за одлазак ''Центра за културу општине Алибунар'' на манифестацију ''Дани српског фолклора'' која се одржава 31.03.2018. у Малмеу за трошкове превоза.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 547.800,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 4 – општинска управа, глава 4.02 – Центар за културу општине Алибунар, програм 13 – развој културе, програмска активност 1201-0001-функционисање локалних установа културе, функција 820 – услуге културе, позиција 187, економска класификација 422 – трошкови путовања, извор финансирања 01 – приходи из буџета(повећање апропријације) .

Члан 3.

Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Поменута средства пребациће се на текући рачун Центра за културу општине Алибуна број 840-1074664-28 отвореног код Министарства финансија – Управе за трезор.

По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-38/2018-04

Датум:15. март 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81