gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о статусној промени – припајања (НО ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар)

На основу члана 486. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 22. став 1. тачка 8. и члана 76. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016), члана 45. став 1. тачка 17. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијег назива: Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 26/2016) и члана 20. став 1. тачка 17. Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' на седници од 06.12.2017. године доноси

О Д Л У К У

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ – ПРИПАЈАЊА

  1. Да се изврши статусна промена припајања којом се

Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, ПИБ: 101086618, МБ: 08060975 (у даљем тексту: ЈП ''Инжењеринг'')

припаја

Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, МБ: 08137838 (у даљем тексту: ЈКП ''Универзал'').

  1. Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, ПИБ: 101086618, МБ: 08060975 престаће да постоји од момента регистрације статусне промене у Агенцији за привредне регистре и као такво ће бити брисано из регистра Агенције за привредне регистре без спровођења поступка ликвидације, уз истовремено повећање капитала ЈКП ''Универзал'' Алибунар моментом регистрације статусне промене.
  2. Ради спровођења ове Одлуке извршиће се евиденција јавне својине општине Алибунар – грунтовног и вангрунтовног власништва које користи Јавно предузеће ''Инжењеринг'', сходно одредбама Закона о јавној својини, те ће се покренути одговарајући поступци.
  3. Након спровођења радњи из тачке 3. ове Одлуке, сачиниће се нацрт уговора о припајању који ће се доставити Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности.
  4. Овлашћује се вршилац дужности директора ЈП ''Инжењеринг'' да у име и за рачун ЈП ''Инжењеринг'' потпише и овери Уговор о припајању који ће бити закључен између ЈП ''Инжењеринг'' и ЈКП ''Универзал'', као и све евентуалне анексе уговора.
  5. У складу са законом, сачиниће се Нацрт Уговора о припајању и извршиће се промена оснивачких аката предузећа.
  6. Одлуку доставити Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности.
  7. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Јавно предузеће за путеве и изградњу

''Инжењеринг општине Алибунар''

Дел.Број: 590/2017

Алибунар, 07. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Ђан Милан, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81