gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Радне групе за евидентирање имовине Општине Алибунар у Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117.Статута општине Алибунар(„Слижбени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине опстине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 18. седници од 11. децембра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

           Образује се Радна група за евидентирање имовине Општине Алибунар у Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Радна група).

Члан 2.

У Радну групу се именују:

  1. Ђурица Глигоријев – председник,
  2. Јасна Пурић – заменик председника,
  3. Биљана Враговић – члан,
  4. Вишња Стефановић Диклићчлан,
  5. Владимир Петровићчлан,
  6. Оливера Настановићчлан,
  7. Анита Митровићчлан.

                                                                       

Члан 3.

Задатак Радне групе је да сачиниевиденцију јавне својине општине Алибунар – грунтовног и вангрунтовног власништва које користи Јавно предузеће ''Инжењеринг'', сходно одредбама Закона о јавној својини.

Члан 4.

Радна група ће у свом раду сходно примењивати одредбе Пословника о раду Скупштине општине Алибунар, које се односе на рд радних тела.

Члан 5.

По завршетку послова из члана 3. овог Решења, Комисија ће доставити извештај о свом раду Скупштини општине Алибунар.

Члан 6.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-131/2017-04

Алибунар, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81