gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Радног тела за сарадњу са месним заједницама Општине Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“број 128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117.Статута општине Алибунар(„Слижбени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине опстине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 18. седници од 11. децембра 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ

СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У решењу о образовању Комисије за сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2016 и 2/2017), у члану 2. став 1. додаје се тачка 12. која гласи:

''12. Живан Ристин – Члан.''

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Број: 020-130/2017-04

Алибунар, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81