gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена у Дому здравља ''Алибунар'' Алибунар

Дом здравља ''АЛИБУНАР''

Број: 02-1217

Алибунар, 27.10.2017. године

На основу члана 192. а у вези са чланом 55. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 75. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), Посебног колективног уговора за здравствене установе и члана 19. Статута Дома здравља Алибунар, Директор Дома здравља Алибунар доноси

О Д Л У К У

О РАСПОРЕДУ, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Члан 1.

Овом Одлуком о распореду, почетку и завршетку радног времена (у даљем тексту: Одлука) утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена, прерасподела радног времена, дежурство и одмори запослених као и друга питања у вези радног времена.

  1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Пуно радно време запослених у Дому здравља Алибунар износи 40 часова седмично.

Пуно радно време из претходног става овог члана може бити и краће од 40 часова седмично за раднике које обављају послове и радне задатке под посебним условима рада.

Дневно радно време радника у Дому здравља је једнократно или где је то неопходно двократно.

Запослени је дужан да ради и дуже од пуног радног времена када је то потребно ради обезбеђења здравствене заштите а у складу са позитивним прописима, као и у другим случајевима предвиђеним позитивним законским прописима и другим општим прописима.

Члан 3.

Ради обезбеђења непрекидне ванболничке здравствене заштите Директор може да уведе дежурство као прековремени рад.

Ради обезбеђења здравствене заштите у појединим службама може се увести приправност уколико није рационално уводити дежурство или сменски рад.

Одлуку о прековременом раду и приправност доноси Директор.

Члан 4.

Рад радника Дома здравља у времену између 22:00 и 6:00 часова наредног дана, сматра се ноћним радом.

Члан 5.

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току дневног рада са једнократним пуним радним временом у трајању од 30 минута. Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току рада у трајању од 15 минута, а запослени којиради дуже од 10 часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од 45 минута.

Одмор из става 1. овог члана не може се користити на почетку, а ни на завршетку радног времена.

Време одмора из става 1. овог члана сматра се као време проведено на раду.

Право на одмор у току рада има и радник који ради са скраћеним радним временом, док радник који ради са непуним радним временом нема право на овај одмор.

Време и начин коришћења одмора у току рада, утврђују радници у радној јединици тако да се не прекида перманентна ванболничка здравствена заштита. Одмор у току рада раднику се може прекинути само у изузетним случајевима ради пружања хитне медицинске помоћи.

Радне јединисе са седиштем у Алибунару које раде са пуним радним временом у петодневној радној недељи (нездравствене радне јединице), одмор у току рада користе у времену од 8,30 до 9,00 часова.

Уколико здравствене радне јединице не користе одмор у току рада у складу са ставом 5. овог члана, а осталим радним јединицама из става 6. овог члана има потребе да се другачијји начин регулише питање коришћења одмора у току рада, о томе одлучује Директор Дома здравља.

Члан 6.

Запослени има право на дневни одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова непрекидно.

Члан 7.

Запослени има право на седмични одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно, а ако је неопходно да ради на дан свог седмичног одмора, мора му се обезбедити тај одмор у други радни дан уу току исте или наредне седмице.

Код појединих профила радника (спремачице за време ложења и сл.) у једном периоду у току године, седмични одмор може да траје и краће од времена утврђеног у претходном ставу овог члана с тим да се у току године раднику мора обезбедити седмични одмор у трајању утврђеном законом.

О потребама коришћења седмичног одмора у смислу става 3. овог члана одлучује Директор Дома здравља који том приликом утврђује обим, начин и време коришћења седмичног одмора.

Све што је речено у овом члану за седмични одмор уколико је исто потребно, односи се и на дневни одмор.

Члан 8.

Овом Одлуком, распоред, почетак и завршетак радног времена, утврђује се по службама и радним јединицама.

  1. СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Члан 9.

Здравствена амбуланта Алибунар, Банатски Карловац, Локве и Владимировац рде у сменама непрекидно од 6:00 часова до 20:00 часова и то радним данима сем суботе и недеље.

Здравствена амбуланта Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак, Јаношик и Николинци раде радним данима сем суботе и недеље, у трајању од 7 часова дневно и то од 7:00 часова до 14:00 часова.

У радним јединицама наведеним у ставу 1. воог члана, прва радна смена ради од 6:00  часова до 13:00 часова, а друга радна смена од 13:00 до 20:00 часова.

У радним јединицама из става 2. овог члана, распоред радног времена се може мењати и у случају оправданих захтева о чему одлучује Директор.

Члан 10.

Доктори медицине у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног радног времена одрађују суботом и недељом дању у Служби хитне помоћи у Алибунару по 12 часова дневно и то од 06:30 до 18:30 часова.

Члан 11.

Медицинске сестре у здравственим амбулантама у Банатском Карловцу, Владимировцу и Локвама у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног радног времена одрађују суботом и недељом по 8 часова.

Медицинске сестре у здравственим амбулантама у Јаношику и Николинцима у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног радног времена одрађују суботом и недељом по 4 часова.

Распоред рада медицинских сестара суботом и недељом у смислу овог члана, доноси шеф радне јединице. По потреби шеф радне јединице може да уведе двократно радно време суботом и недељом.

Члан 12.

Медицинске сестре у здравственим амбулантама Селеуш, Иланџа, Добрица и Нови Козјак, у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно сваког радног дана сем суботе и недеље, а отатак радног времена до пуног радног времена одрађују суботом и недељом по 8 часова и то ради дељења терапије у два насељена места (Селеуш и Иланџа односно Добрица и Нови Козјак).

Распоред рада суботом и недељом доносе шефови радних јединица споразумно. Радно време суботом и недељом може бити двократно.

Члан 13.

Медицинске сестре које раде у здравственој амбуланти у Алибунару, у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно у радне дане а остатак радног времена до пуног радног времена одрађују у Служби хитне помоћи а према распореду који доноси Директор Дома здравља Алибунар.

Медицинске сестре које раде у другим радним јединицама 7 сати, одрађују радно време у Служби хитне помоћи у Алибунару.

Члан 14.

Спремачице у Здравственим амбулантама у Банатском Карловцу, Владимировцу и Локвама односно у насељеним местима где раде по две спремачице, раде сваког радног дана по 7,5 часова и то у две смене. Прва смена од 6:00 часова до 13:30 часова, а друга смена од 13:30 до 21:00 часова.

Спремачице из става 1. овог члана раде и сваке друге суботе или недеље по 5 часова.

Распоред рада спремачица суботом или недељом у смислу става 2. вого члана врши шеф Здравствене амбуланте.

Члан 15.

Спремачице у Здравственим амбулантама Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак, Јаношик и Николинци где раде по једна спремачица, раде сваког радног дана по 7,5 часова и то двократно од 6:30 часова до 9:30 часова и од 12:00 часова до 15:30 часова.

Спремачице из претходног става раде и сваке суботе и недеље по 2,5 часа.

Распоред рада спремачица суботом или недељом у смислу става 2. овог члана врши шеф Здравствене амбуланте.

На предлог шефа радне јединице Здравствене амбуланте из става 1. овог члана, Директор може одлучити да спремачице раде једнократно.

Члан 16.

Спремачице које раде у Алибунару раде сваког радног дана по 7,5 часова дневно и то у једној или две смене. Уколико спремачица ради у првој смени или у преподневном радном времену ради од 6:00 до 13:30 часова, а уколи ради у другој смени или поподневном радном времену ради од 13:30 до 21:00 часова.

Спремачице из става 1. овог члана до пуног радног времена раде и суботом или недељом по 7,5 часова.

Распоред рада спремачица суботом или недељом у смислу става 2. овог члана доноси Директор Дома здравља Алибунар.

Члан 17.

Служба хитне помоћи здравствену заштиту пружа у радне дане ноћу од 20:00 до 06:00 часова наредног дана, суботом и недељом и у дане празника дању од 06:30 до 18:30 часова и ноћу од 18:30 до 06:30 часова наредног дана.

Доктори медицине и медицинске сестре у Служби хитне помоћи у Алибунар раде по 35 часова недељно.

Члан 18.

Возачи кола хитне помоћи раде по 35 часова недељно.

Ради обезбеђења непрекидне здравствене заштите превоза колима хитне помоћи, Директор може да уведе дежурство као посебан облик прековременог рада возача кола хитне помоћи.

Возачи кола хитне помоћи раде у радне дане, суботом и недељом у две смене по 12 часова од 07:00 до 19:00 часова и од 19:00 до 07:00 часова наредног дана, а по распореду који доноси Директор.

Члан 19.

Месечни распоред рада радника у Служби хитне помоћи из члана 17. и 18. ове Одлуке доноси Директор Дома здравља Алибунар.

Распоред из става 1. овог члана врши се по систему који је дат у посебном табеларном приказу.

  1. ДИСПАНЗЕРСКО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ

Члан 20.

Лекари специјалисти у петодневној радној недељи раде сваког радног дана по 8 часова и то од 06:00 до 14:00 часова сем лекара спец. Неуропсихијатрије који ради 36 часова недељно и то сваког рдног дана по 7 часова дневно од 7:00 до 14:00 часова сем среде када ради 8 часова и то од 06:00 до 14:00 часова.

Медицинске сестре које раде у специјалистичким службама у Албунару и у Бан. Карловцу у петодневној радној седмици раде по 7 часова дневно у радне дане исто као имедицинске сестре из члана 13. ове Одлуке, с тим да једна ради од 6:00 до 13:00 часова, а друга од 7:00 до 14:00 часова. Медицинска сестра у Неуропсихијатријској служби ради као и лекар неуропсихијатар.

Одредбе става 1. овог члана не односе се на запослене који раде са скраћеним радним временом чији распоред радног времена утврђује Директор Дома здравља.

У случају оправданих потреба лекари специјалисти могу у петодневној радној недељи радити по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног седмичног радног времена одрађују суботом и недељом дању у Алибунару као и лекари из члана 19. ове одлуке.

Члан 21.

Запослени у Клиничко-биохемијској лабораторији раде 36 часова недељно и то сваког радног дана сем суботе и недеље по 7 часова дневно и то од 06.00 до 13.00 часова сем средом када раде 8 часова и то од 06.00 до 14.00 часова.

Члан 22.

Уколико лекара специјалисте у свом раду прати једна медицинска сестра, иста има радно време као и лекар специјалиста.

Уколико у једној диспанзерско-специјалистичкој служби раде два лекара специјалисте, исти раде у две смене с тим да прва смена ради од 6.00 до 14.00 часова друга од 12.00 до 20.00 часова.

Члан 23.

Промена рада у сменама из члана 22. став 2. ове Одлуке и рада медицинских сестара у смислу члана 20. став 2. ове Одлуке, утврђује Директор.

У радним јединицама где ради један лекар специјалиста, распоред радног времена се може мењати у случају оправданих захтева корисника здравствених услуга и да се уведе и поподневно радно време о чему одлучује Директор.

  1. ФАРМАЦЕУТСКА СЛУЖБА

Члан 24.

Апотека Алибунар ради у радне дане по 8 часова дневно у једној смени и то од 08:00 часова до 16:00 часова.

Апотека Бан. Карловац и Владимировац раде у радне дане по 8 часова дневно у једној смени и то од 08.00 часова до 16.00 часова.

Одмор у току дневног рада траје од 13.00 до 13.30 часова.

  1. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА

Члан 25.

Доктори стоматологије и зубни техничари раде по 37 часова недељно, а у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног радног времена раде сваке четврте суботе у Алибунару по 8 часова дневно од 08.00 до 16.00 а по распореду Директора.

Члан 26.

Запослени у стоматолошкој служби који раде у две смене, раде од 06.00 до 13.00 и од 13.00 до 20.00 часова.

Члан 27.

Запослени зубни техничари који раде у зубној техници раде недељно по 40 часова и то сваког радног дана по 8 часова дневно од 06.00 до 14.00 часова.

  1. ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ

Члан 28.

Запослени у Служби за опште послове, рачуноводству и служби за техничко одржавање раде по 8 часова дневно у петодневној радној недељи и то од 06.00 до 14.00 часова.

Запослени у Служби техничког одржавања, уколико постоји потреба може се прерасподелити радно време тако да у одређеном периоду у току године износи дуже од 40 часова седмично а другом периоду буде краће с тим да укупно просечно радно време у току целе године буде 40 часова седмично.

  1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине Алибунар.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду, почетку и завршетку радног времена донета од стране Директора 03.12.2014.. године.

Д и р е к т о р,

др Динка Кожокар Даждеа, с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81