gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 86/2016), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. годину, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 44. седници одржаној дана 09.11.2017. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 34/2016) и Правилнику о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2017), у Одељку ''Унутрашња организација'', у члану 7. иза речи: ''у оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова'', додаје се: ''кабинет председника општине као посебна организациона јединица''.

Члан 2.

Иза Одељка 2. додаје се Одељак 3. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ. 3.1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР и Члан 15.

''Члан 15.

Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административне и техничке послов екоји су значајни за рад председника општине.''

Члан 3.

Иза Одељка 6.5. додаје се Одељак 6.6 ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА и

6.6.1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Радно место 59: Координатор рада Кабинета

Звање: Млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис посла:

-        руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету председника општине;

-        прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза председника општине;

-        стара се о правилном и благовременом обављању послова у Кабинету;

-        прати текуће активности председника општине и прикупља податке од значаја за рад председника општине од свих органа, организација и посебних служби;

-        припрема материјале од значаја за састанак Колегијума;

-        припрема годишњи извештај о раду председника општине;

-        стара се о остваривању сарадње председника општине са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама;

-        стара се о благовременом извршавању обавеза председника општине;

-        стара се о усклађености сарадње кабинета са другим организационим јединицама;

-        врши послове пријема странака који се непосредно обраћају председнику општине у циљу решавања њихових представки, притужби, молби, захтева;

-        сарађује са председником и секретаром Скупштине општине и члановима Општинског већа;

-        сарађује са другим унутрашњим јединицама у Општинској управи;

-        обавља и друге послове по налогу председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

Радно место 60: Послови протокола

Звање: Сарадник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно VI степен школске спреме, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис посла:

-        врши послове у вези са протоколарним обавезама председника општине као и других функционера у органима општине;

-        припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација;

-        припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника општине и других функционера у органима општине;

-        води календар догађаја;

-        прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини;

-        обавља послове у вези сарадње са другим општинама, организацији и боравку домаћих и страних делегација и посета;

-        врши и друге послове који се односе на протокол као и послове по налогу координатора рада Кабинета, председника општине, заменика председника општине и начелница Општинске управе.

Радно место 61: Послови односа са јавношћу

Звање: Референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис посла:

-        редовно извештаја јавност о раду и активностима председника општине и других органа, организација и служби општине;

-        организује скупове за медије (конференције за новинаре) и друге медијске догађаје;

-        остварује интерну и екстерну комуникацију;

-        организује израду промотивних материјала;

-        обавља и друге послове по налогу Координатора Кабинета, председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

Радно место 62: Административни послови

Звање: Виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис посла:

-        послови административног карактера у вези седница и састанака које организје председник општине;

-        прима пошту и друге материјале упућене председнику општине;

-        саставља дописе, поднеске за потребе председника општине и заменика председника;

-        врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе;

-        обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника општине, заменика председника са трећим лицима;

-        обавља и друге послове по налогу Координатора Кабинета, председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

Радно место 63: Технички послови

Звање: Референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис посла:

-        прима пошту и друге материјале упућене председнику општине;

-        врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе;

-        стара се о послужењу председника општине, заменика председника општине и његових гостију;

-        води евиденцију о коришћењу путничких возила;

-        обавља и друге послове по налогу Координатора Кабинета, председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 010-3/2017-04

Датум: 09.11.2017. године

А Л И Б У Н А Р

П Р Е Д С Е Д Н И К

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81