gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-71/17-04

Дана: 09.11.2017.

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13), члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-71/17-04 од09.11.2017. године, због мера штедње,

брише се следећа набавка:

-        набавка радова – опремање бунара у Иланџи, процењена вредност је 2.916.660,00 без ПДВ-а.

Мења се следећа набавка:

-        набавка радова – изградња бунаа на излетишту Девојачки бунар, са 5.624.978,00 дин. без ПДВ-а, на 2.833.333,33 дин. без ПДВ-а.

Додају се следеће набавке:

-        набавка услуге – уклањање анималног отпада, процењена вредност је 3.333.333,33 дин. без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-        набавка радова – наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар Брок 5 – I фаза, процењене вредности 17.085.639,50 без ПДВ-а, односно 20.502.767,40 дин. са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/16, 11/17, 19/17 и 30/17).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-71/17-04 од 09.11.2017. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81