gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2017/28
  • Измене и допуне Програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број 101/2015), члана 15. тачка 10. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси следећи

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/2017) – у даљем тексту: Програм, у члану 2. став 1. мења се износ од ''6.500.000,00 динара'', као и укупан износ од ''13.016.284,31 динара'', тако да члан 2. став 1. сада треба да гласи:

''За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години, у износу од 8.000.000,00 динара, као и пренета средства из 2016. године приходована по истом основу у износу од 6.516.284,31 динара, што представља укупан износ од 14.516.284,31 динара''.

У истом члану 2. Програма, у ставу 2. мења се износ у тачки 2. тако да сада тачка 2. треба да гласи:

''2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у укупном износ од 2.872.950,00 динара:

-        ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и улица Нова, у износу од 2.872.950,00 динара.''

У истом члану 2. Програма, у ставу 2. мења се износ у тачки 3. и додаје још једна алинеја, тако да сада тачка 32. треба да гласи:

''3. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 4.827.050,00 динара:

-        наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у насељеном месту Иланџа, у укупном износу од 1.700.000,00 динара;

-        изградња две капеле у насељеном месту Владимировац, у укупном износу од 3.127.050,00 динара.''

Члан 2.

На ове Измене и допуне Програма, након доношења од стране Скупштине општине Алибунар, потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.

Члан 3.

Ове Измене и допуне Програма објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 015-2/2017-04

У Алибунару, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81