gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине Алибунар

На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2., члана 110. и члана 11. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о социјалној заштити општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 13/2014), у члану 5. став 1. иза тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи:

''5. здравствене и превентивно-здравствене услуге''.

Члан 2.

Иза члана 42. додаје се тачка 5. која гласи:

''5. Здравствене и превентивно-здравствене услуге''

Члан 3.

Иза тачке 5. додаје се нови члан 43. који гласи:

''Члан 43.

Здравствене и превентивно-здравствене услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама ради унапређивања њиховог здравственог стања, унапређивања породичних односа и правазилажења кризних ситуација.''

Досадашња тачка 5. Одлуке постаје тачка 6, а ранији члан 43. Одлуке постаје члан 44. због чега се сваки наредни члан помера за један број унапред.

Члан 4.

У новом члану 44. Одлуке после става 2. додаје се став 3. који гласи:

''Здравствене и превентивно-здравствене услуге пружају се у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите које је прописало Министарство надлежно за социјалну заштиту.''

Члан 5.

У новом члану 46. иза рачи: ''установа социјалне заштите'' додају се речи: ''Установа здравствене заштите'', тако да члан 46. сада гласи:

''Члан 46.

Пружалац услуге социјалне заштите из ове Одлуке може бити установа социјалне заштиите, установа здравствене заштите, други овлашћени пружалац услуге социјалне заштите изабран кроз поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке и законом којим се уређује социјална заштита, као и Центар за социјални рад, под условима прописаним законом којим се уређује социјална заштита.''

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

           

Број: 55-1/2017-04

У Алибунару, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81