gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о установаљењу права стварне службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар

На основу члана 49. и 50. Закона о основама својинскоправних односа („Сужбени лист СФРЈ“ број 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“ број 29/96, „Службени гласник РС“ број 115/2005 – други закон), члана 20. став 1. тачка 25. и члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 15. став 1. тачка 26. и 41, члана 21а и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси

О  Д   Л   У   К   У

О УСТАВНОВЉЕЊУ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Установљава се право стварне службености на непокретностима у јавној својини Општини Алибунар,

У КО ВЛАДИМИРОВАЦ:

-        на катастарској парцели катастарски број: 9358, лист непокретности број 6470, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, пашњак 3. класе, површине 15,1843 ha  за заузеће у површини од 87,42m2;

-        на катастарској парцели катастарски број:10849, лист непокретности број 6470, потес или улица: Код друма Падина, земљиште  под зградом-објектом, пашњак 3. класе, површине 13,7914  ha, за заузеће у површини од 2.061,76m2;

-        на катастарској парцели катастарски број:10848, лист непокретности број 6409, потес или улица: Код друма Падина, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 2.8093 ha, за заузеће у површини од 48,51m2;

-        на катастарској парцели катастарски број: 10264, лист непокретности број 6409, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 1.6379 ha, за заузеће у површини од 512,63m2;

-        на катастарској парцели катастарски број: 10263, лист непокретности број 6409, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 0.3797 ha, за заузеће у површини од 11,51m2

у корист:

„WindVision Windfarm B” д.о.о.

МБ: 20588616

Жарка Зрењанина 10

Алибунар

ради:

изградње привремених радних платформи

које би се користиле током изградње комплекса „Ветроелектрана Алибунар 2“, у циљу изградње и постављања ветрогенератора, пратеће опреме и инфраструктуре, технолошких уређаја, подземних каблова и других одговарајућих објеката, изградње прилазних путева и путева за пролаз, прелет елиса,  и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и коришћења ветрогенератора, односно фарме ветрењача, а све у склопу наведених комплекса ветроелектрана  на површинама заузећа

Заузеће ће се вршити у складу са скицама заузећа које су саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Власници, односно корисници послужног добра, ''WindVision Windfarm B'' д.о.о. ће изградњу вршити о свом трошку.

Члан 3.

Установљено право службености је на одређено време од пет година.

Почетак времена трајања стварне службености рачунаће се од дана закључења уговора између Општине Алибунар и „WindVision Windfarm B” doo.

Члан 4.

„WindVision Windfarm B” doo ће за установљено право службености плаћати накнаду Општини Алибунар која ће бити одређена Уговором.

Члан 5.

„WindVision Windfarm B” doo се обавезује да, након истека рока стварне службености, послужно добро врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 6.

Права и обавезе између „WindVision Windfarm B” doo и Општине Алибунар уредиће се посебним Уговором, који ће у име Општине Алибунар закључити председник Општине.

Члан 7.

На основу ове Одлуке и Уговора дозвољава се упис права службености на непокретностима из члана 1. Одлуке у корист: „WindVision Windfarm B” doo у катастар непокретности и у јавне књиге.

Члан 8.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

            Правни основ

Правни основ за доношење ове Одлуке произилази из члана 49. и 50. Закона о основама својиснкоправних односа („Сужбени лист СФРЈ“ број 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“ број 29/96, „Службени гласник РС“ број 115/2005 – други закон), члана 20. став 1. тачка 25. и члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 15. став 1. тачка 26. и 41, члана 21а и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015).

            Чланом 49. Закона о основама својинскоправних односа, прописује се да је стварна службеност право власника једне непокретности (повласно добро) да за потребе те непокретности врши одређене радње на непокретности другог власника (послужно добро) или да захтева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи које би иначе имао право вршити на својој непокретности, те да се стварна службеност може установити на одређено време или за одређено доба године, а чланом  50. истог Закона прописује се, измељђу осталог, да, ако је за вршење стварне службености потребно коришћење неког уређаја или предузимање неке радње, трошкове одржавања тог уређаја и предузимање те радње сноси власник повласног добра.

            Чланом 20. Закона о локланој самоуправи прописује се надлежност локалне самоуправе, а чланом 32. истог Закона прописује се надлежност скупштине јединице локалне самоуправ.

            Статутом општине Алибунар пропсиане су надлежности општине Алибунар и Скупштине општине Алибунар о праву одлучивања о појединим питањима из надлежности општине Алибунар.

           

Разлози за доношење Одлуке

„WindVision Windfarm B” doo обратио се, у својству инвеститора, захтевом Општини Алибунар ради установљавања стварне службености на парцелама у КО Владимировац, које су у јавној својини општине Алибунар, ради изградње привремених радних платформи које би се користиле током изградње комплекса „Ветроелектрана Алибунар 2“, у циљу изградње и постављања ветрогенератора, пратеће опреме и инфраструктуре, технолошких уређаја, подземних каблова и других одговарајућих објеката, изградње прилазних путева и путева за пролаз, прелет елиса,  и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и коришћења ветрогенератора, односно фарме ветрењача, а све у склопу наведених комплекса ветроелектрана  на површинама заузећа, у складу са скицама заузећа.

На захтев „WindVision Windfarm B” doo право службености на површинама заузећа ограничава се на пет година, рачунајући од дана закључења уговора.

Право стварне службености вршиће се уз накнаду која ће бити утврђена уговором.

„WindVision Windfarm B” doo ће, након истека права службености вратити послужно добро у предходно стање, о свом трошку.

Права и обавезе између „WindVision Windfarm B” doo и Општине Алибунар регулисаће се посебним уговором.

Финансијски ефекти

Реализацијом ове Одлуке очекују се позитивни финансијски ефекти, односно очекује се прилив средстава у Буџет општине Алибунар, обзиром да је за установљено право стварне службености одређена накнада.

Број: 463-32/2017-04

У Алибунару, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81