gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању на коришћење делова зграде на катастарској парцели број 665 КО Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о условима и поступку давања на употребу пословног простора у јавној својини општине Алибунар без накнаде (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), Општинско веће општине Алибунар на својој 41. седници одржаној дана 11. октобра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 665 КО АЛИБУНАР

Члан 1.

ОДОБРАВА СЕ даље коришћење делова зграде у дворишту јединице локалне самоуправе општине Алибунар, на катастарској парцели број 665 КО Алибунар, од стране Експозитуре Алибунар Пореске управе Министарства финансија Републике Србије, без накнаде.

Члан 2.

Простор из члана 1. ове Одлуке даје се на даље коришћење до краја календарске 2017. године.

Запослени у Експозитури Алибунар Пореске управе користе просторије – канцеларије које су и до сада користили. Заједничке просторије користе запослени у Општинској управи општине Алибунар и запослени у Експозитури Алибунар Пореске управе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-11/2017-04

Датум: 11. октобар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић,  с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81