gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању на употребу пословног простора у јавној својини општине Алибунар – посебних делова зграде пословних услуга П+1 зграда број 1 на катастарској парцели број 911 КО Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о условима и поступку давања на употребу пословног простора у јавној својини општине Алибунар без накнаде (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), Општинско веће општине Алибунар на својој 40. седници одржаној дана 06. октобра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА УПОТРЕБУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА

ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА П+1 ЗГРАДА БРОЈ 1

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 911 КО АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком даје се на употребу без накнаде пословни простор у јавној својини општине Алибунар на катастарској парцели топ.бр. 911 КО Алибунар – посебни делови зграде пословних услуга П+1, уписане у лист непокретности број 4117 КО Алибунар, Месној заједници Алибунар и Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, чији је оснивач Општина Алибунар, ради обављања редовне делатности и пружања услуга грађанима на подручју општине Алибунар, и то:

  1. Месној заједници Алибунар – посебни део под бројем 6.2. етажа спрата (за потребе архиве) и
  2. ЈКП ''Универзал'' Алибунар – посебни део под бројем 5 етажа приземља зграде и посебни делови: 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на спрату.

Заједничке просторије на етажи спрата: 1 (ходник), 2 (мокри чвор), 3 (простор гасног котла), 4 (простор електроормара), као и пролаз 6.1. (степениште), користе Месна заједница Алибунар и ЈКП ''Универзал'' Алибунар.

Члан 2.

Простор из члана 1. ове Одлуке даје се на употребу на период до 3 (три) године.

Члан 3.

Међусобна права и обавезе Општине и корисника пословног простора који је предмет ове Одлуке уредиће се уговором о употреби без накнаде, који ће корисник пословног простора закључити са Јавним предузећем за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.

Приликом давања пословног простора на употребу без накнаде неопходно је уговором утврдити обавезу корисника да сноси трошкове текућег одржавања пословног простора, као и да редовно плаћа све трошкове за извршене комуналне услуге.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-8/2017-04

Датум: 06. октобар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81