gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, адмиистративна питања и радне односе, на 15. седници од 31. августа 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

 О ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР

  1. Именује се Биљана Жебељан, на функцију члана Управног одбора Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар, из реда представника запослених.
  2. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-23/2017-04

У Алибунару, 31. августа 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81