gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Закључак о утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа за агроекономску 2016/2017. годину

На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног зељмитша по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар, на седници од 02. августа 2017. године доноси

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

  1. Утврђује се виисина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа за агроекономску 2016/2017. годину у висини од 951,56 евра по хектару.

  2. Закључак објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Закључка је члан 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту којим је одређено да, ако правно односно физичко лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног основа.

Обзиром да се општина Алибунар налази на територији Јужнобанатског управног округа, утврђено је да највиша просечна постигнута цена по хектару износи 320,52 евра по хектару која је постиггнута у општини Ковин.

Применом одредбе члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту, утврђено је да тростуки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа износи 961,56 евра по хектару.

Наведена цена обрачунаваће се за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа за агроекономску 2016/2017. годину.

Број: 320-174/17-04

У Алибунару, 02. августа 2017. године

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81