gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број 101/2015), члана 15. тачка 10. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси следећи

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџета за активности које се током 2017. године планирају у области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота.

Члан 2.

За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години, у износу од 6.500.000,00 динара, као и пренета средства из 2016. године приходована по истом основу у износу од 6.516.284,31 динара, што представља укупан износ од 13.016.284,31 динара.

Средства из претходног става овог члана користиће се за:

  1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ, у укупном износу од 6.816.284,31 динара:

-       реконструкција Дома културе у насељеном месту Алибунар, у износу од 6.816.284,31 динара.

  1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у укупном износ од 2.400.000,00 динара:

-       ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и улица Нова, у износу од 2.400.000,00 динара.

  1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 3.800.000,00 динара:

-       наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у насељеном месту Иланџа, у укупном износу од 3.800.000,00 динара.

Члан 3.

           Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години.

Члан 4.

           Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине одређује приоритетне активности.

Члан 5.

           Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта одобрава председник општине.

Члан 6.

           На овај Програм, након доношења од стране Скупштине општине Алибунар, потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.

Члан 7.

           Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 015-1/2017-04

Алибунар, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81