gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 3/2011, 7/2011, 9/2011 и 15/2011), Општинско веће општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 21. априла 2017. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 4/2001, 6/2001, 8/2004, 8/2005, 2/2010, 7/2010, 9/2010, 2/2011, 5/2011, 10/2011, 16/2011, 14/2012, 29/2012, 4/2013, 14/2014 и 4/2016), у члану 11. на позицији насељеног места Локве се врше следеће измене:

''Локација ознаке ''Бензинска пумпа 1'', досадашње површине од 28m² за постављање објекта и 48m² поплочане површине испред објекта, проширује се на укупну површину од 100,10m², а иста се одређује за постављање привременог објекта типа угоститељског објекта за обављање делатности угоститељства и припрме и продаје брзе хране и пића.''

Члан 2.

Привремени објекат на предметној локацији поставити у свему у складу са Ситуационим планом, који је саставни део Техничке документације са предлогом локације, број 0318/17-Р, од марта 2017. године, израђене од стране ''Архитектура Инжењеринг'' Алибунар. Поменути Ситуациони план је саставни део Програма привременог коришћења грађевинског земљишта.

Члан 3.

Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 35-2/2017-04

Датум: 21. април 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81