gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 13. априла 2017. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 1/2017) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. ''Реконструкција и изолација цркве и просторија за децу'', подносиоца Пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Владимировца, ул. Кориолана Добана бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;

 2. за пројекат: ''Покривање Светосавског дома'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Добрица из Добрице, ул. Светог Саве бр. 64, укупан износ од 250.000 динара;

 3. за пројекат: ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу, санација храма Сабора српских светитеља у Селеушу'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Селеуш из Селеуша, ул. С. Ковачевића бр. 17, укупан износ од 200.000 динара;

 4. за пројекат: ''Санација кровног покривача храма'', подносиоца Пројекта: Румунска православна црква Алибунар из Алибунара, ул. С. Мунћана бр.2, укупан износ од 200.000 динара;

 5. за пројекат: ''III фаза – завршни радови на изградњи звоника и Храма св. Јована Владимира у Владимировцу'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Владимировац из Владимировца, ул. Козарачка бр. 12, укупан износ од 500.000 динара;

 6. за пројекат: ''Реконструкција објекта парохијског дома и сале'', подносиоца Пројекта: Румунска православна црква Селеуш из Селеуша, ул. Маршала Тита бр. 88, укупан износ од 200.000 динара;

 7. за пројекат: ''Инвестиционо одржавање кровног покривача на објекту парохијског дома Српске Православне Цркве у селу Иланџа'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Иланџа из Иланџе, Трг св. Саве бр. 10, укупан износ од 300.000 динара;

 8. за пројекат: ''Израда спољне фасаде Храма св. Апостола Петра и Павла'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Банатски Карловац из Банатског Карловца, ул. Књаза Милоша бр. 44, укупан износ од 500.000 динара;

 9. за пројекат: ''Санација црквене зграде'', подносиоца Пројекта: Румунска православна црква Николинци из Николинаца, ул. Виноградарска бр. 34, укупан износ од 250.000 динара.

II

Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри суфинансирање следећих пројеката:

 1. Пројекат: ''Реконструкција и реновација црквених зграда'', подносиоца Пројекта: Словачка евангелистичка а.в. црквена општина Јаношик из Јаношика, ул. Чмеликова бр. 66;

 2. Пројекат: ''Нова фасада на Светосавском дому'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Нови Козјак из Новог Козјака, ул. Светог Саве бб;

 3. Пројекат: ''Обнова спољне фасаде при храму Св. Благовести Срп.Прав.Цркве у Алибунару'', подносиоца Пројекта: СПЦО Алибунар из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 40;

 4. Пројекат: ''Замена столарије'', подносиоца Пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Алибунара, ул. С. Мунћана бр. 49;

 5. Пројекат: ''Обновимо заједно наш духовни дом'', подносиоца Пројекта: Римокатоличка црква Алибунар из Алибунара, Трг слободе бр. 12.

Општинско веће општине Алибунар не одобрава суфинансирање пројеката из претходног става овог члана из разлога што поднети предлози пројеката нису пружили потребну гаранцију да ће пројекти бити реализовани у току 2017. године, нити да су тражена средства заиста намењена њиховој реализацији.

III

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016).

IV

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

V

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-42/2017-04

Датум: 13. април 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81