gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Јавни позив за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2017. години

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење),члана 4. став 1. и члана 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Сл.гласник РС'', бр.16/2016),члана 95. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 15. став 1. и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана9.Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', број 37/2016) Општинско веће општине Алибунар на својој 27. седници одржаној дана 22. марта 2017. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката

производње медиjских садржаја из области јавног информисања

на територији општине Aлибунар у 2017. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА и ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Алибунар; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидигетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног сисгема; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Алибунар за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2017. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/2016) у износу од 5.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Алибунар;

 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Алибунар.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

  1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

 • остваривање намене конкурса;

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско- истраживачког приступа.

 1. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

 • разрађеносги и изводљивости плана реализације пројекта;

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 1. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

  1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;

  2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Алибунар;

 2. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и језика;

 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група;

 5. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 10 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник''.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник'' биће објављен на сајту Општине Алибунар.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs(Образац 1- пријава и Образац 1 - табела)

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

 2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 4. оверена изјава сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у Комисији.

Уз предлог за чланове Комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник''.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Алибунар, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''За Конкурс за суфинансирање из области јавног информисања у 2017. години''.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту општине Алибунар www.alibunar.org.rsи достављено свим учесницима конкурса.

Додатне информације се могу добити радним данима на телефон: 013/641-031.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-35/2017-04

Датум: 22. март 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81