gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2017/07
 • Решење о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г.

Службени лист општине Алибунар

Решење о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г.

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 863/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 27. седници одржаној дана 22. марта 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.Г.

 1. ПОНИШТАВА СЕ Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г. (у даљем тексту: Јавни позив), који је расписало Општинско веће општине Алибунар, бр. 400-5/2017-04 од 22.02.2017. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2017), а који је објављен у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада дана 24.02.2017.г., од када се рачуна рок за подношење пријава на конкурс.

 2. Јавни позив се поништава због техничких грешака у отправку текста Јавног позива, а које се односе на битне елементе Јавног позива, односно на износ максималног износа који се може одобрити по једном пројекту, као и да ће ''пројекти бити суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар за 2016.г.'', а требало је нагласити да ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар за 2017.г.

 3. Решење о поништавању Јавног позива објавити на исти начин као и Јавни позив, као и доставити свим учесницима конкурса по Јавном позиву.

 4. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 24. седници одржаној дана 22.02.2017.г. расписало Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г. (у даљем тексту: Јавни позив). Јавни позив је објављен дана 24.02.2017.г. у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, од када се рачунају конкурсни рокови.

Накнадном контролом отправка текста Јавног позива утврђено је да су учињене одређене техничке грешке и то:

 • у Одељку ''I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА'', у његовом првом ставу наведено је следеће: ''Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Алибунар путем штампаних, радио и других електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар за 2016.г. у укупном износу од 5.000.000,00 динара.'' Грешка је у томе што ће реализација пројеката бити суфинансирана средствима из буџета Општине Алибунар за 2017.г.;

 • у Одељку ''III ПРАВО УЧЕШЋА'', у осмом ставу наведено је следеће: ''Минимални износ средстава која се могу доделити по једном пројекту је 50.000,00 динара, а максималан износ је 1.500.000,00 динара''. Грешка је у томе што је требало да стоји да је максималан износ 3.000.000 динара.

С обзиром на то да су грешке примећене након истека рока за подношење пријава, није било могуће извршити исправку Јавног позива а да се сачува регуларност изборног процеса, због чега је извршено поништавање Јавног позива и расписивање новог Јавног позива.

Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.

Ово решење је коначно.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-34/2017-04

Датум: 22. март 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81