gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о укидању Комисије за имовину Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 07. марта 2017.г. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Укида се Комисија за имовину Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је образовало Општинско веће општине Алибунар Решењем о образовању Комисије за имовину општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/13, 2/15, 25/15).

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-34/2017-04

Датум. 07. март 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81